Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 48kWORD 19k
27. februar 2019
O-000018/2019

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000018/2019

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 128

Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes


  Om: Kommissionens undladelse af at træffe hasteforanstaltninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer

Kommissionen offentliggjorde den 7. november 2018 meddelelsen "På vej mod en omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer" for at ajourføre 1999-strategien. Dette burde fungere som opfølgningen på tilsagnet fra det 7. miljøhandlingsprogram om at minimere eksponeringen for hormonforstyrrende stoffer senest i 2015 og fra Rådets konklusioner fra december 2016, hvori Kommissionen opfordres til omsider at gribe ind over for skadelige kemikalier, herunder hormonforstyrrende stoffer, men det 11-sider lange dokument imødekommer ikke det presserende behov for at beskytte EU's borgere mod bred eksponering for hormonforstyrrende stoffer, navnlig de mest sårbare befolkningsgrupper, herunder børn.

Flere medlemsstater har nu vedtaget deres egne nationale strategier for hormonforstyrrende stoffer

Kommissionens meddelelse indeholder ikke forslag til konkrete forebyggende foranstaltninger til at håndtere de akutte sundhedsproblemer, der er blevet indkredset, eller til at lukke de juridiske smuthuller, der allerede er udpeget i forbindelse med de igangværende revisionsprocesser, men foreslår i stedet endnu en kvalitetskontrol.

 

Hvornår vil Kommissionen forelægge en handlingsplan til at implementere de vidtfavnende forslag, der er skitseret i meddelelsen, og holde op med til stadighed at forsinke implementeringen af effektive foranstaltninger?

Hvad er planerne for at undgå, at kvalitetskontrollen medfører yderligere forsinkelser med hensyn til at træffe foranstaltninger, når revisioner af relevant lovgivning allerede pågår?

Hvilke konkrete tiltag planlægges for at beskytte de mest sårbare grupper?

 

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 1. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik