Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 53kWORD 20k
27 Φεβρουαρίου 2019
O-000018/2019

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000018/2019

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes


  Θέμα: Μη λήψη επειγόντων μέτρων από την Επιτροπή όσον αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες

Στις 7 Νοεμβρίου 2018, η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση με τίτλο «Προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες», προκειμένου να επικαιροποιηθεί η στρατηγική του 1999. Το εντεκασέλιδο έγγραφο θα έπρεπε να αποτελεί την απάντηση αφενός στη δέσμευση για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης στους ενδοκρινικούς διαταράκτες έως το 2015, η οποία αναλήφθηκε στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, και αφετέρου στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2016, όπου η Επιτροπή κλήθηκε να αναλάβει επιτέλους δράση όσον αφορά τις επιβλαβείς χημικές ουσίες. Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζει την κατεπείγουσα ανάγκη να προστατευθούν οι πολίτες της ΕΕ, και δη οι πλέον ευάλωτοι πληθυσμοί, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, από την εκτεταμένη έκθεση σε ενδοκρινικούς διαταράκτες.

Διάφορα κράτη μέλη έχουν πλέον εγκρίνει τις δικές τους εθνικές στρατηγικές όσον αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν προτείνει συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα ούτε για την αντιμετώπιση των κατεπειγόντων προβλημάτων υγείας που έχουν εντοπιστεί ούτε για την κάλυψη των νομικών κενών, τα οποία ανιχνεύθηκαν στο πλαίσιο των διαδικασιών αναθεώρησης που έχουν ήδη διενεργηθεί· προτείνει, αντιθέτως, να διεξαχθεί ένας ακόμη έλεγχος καταλληλότητας.

Πότε θα προτείνει η Επιτροπή ένα σχέδιο δράσης για να δρομολογηθεί η εφαρμογή των γενικών προτάσεων που περιγράφονται στην ανακοίνωση, και πότε θα σταματήσει να καθυστερεί τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων;

Πώς σχεδιάζει να αποφευχθεί ο έλεγχος καταλληλότητας, ο οποίος θα καθυστερήσει περαιτέρω την ανάληψη δράσης, δεδομένου ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί αναθεωρήσεις της σχετικής νομοθεσίας;

Ποια συγκεκριμένα μέτρα προβλέπονται για την προστασία των πλέον ευάλωτων ομάδων;

Κατάθεση: 27.2.2019

Διαβίβαση: 1.3.2019

Λήξη προθεσμίας: 8.3.2019

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 1 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου