Parlamendi esitatud küsimused
PDF 46kWORD 19k
27. veebruar 2019
O-000018/2019

Suuliselt vastatav küsimus O-000018/2019

komisjonile

Kodukorra artikkel 128

Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes


  Teema: Komisjoni suutmatus võtta endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide suhtes kiireloomulisi meetmeid

Komisjon avaldas 7. novembril 2018 teatise endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitleva põhjaliku Euroopa Liidu raamistiku kohta, et ajakohastada 1999. aasta strateegiat. See peaks olema vastus seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi kohasele kohustusele vähendada 2015. aastaks kokkupuudet endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalidega miinimumini ja 2016. aasta detsembris vastu võetud nõukogu järeldustele, milles kutsutakse komisjoni üles võtma lõpuks meetmeid kahjulike kemikaalide, sh endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide suhtes. 11-leheküljelises dokumendis ei käsitleta siiski tungivat vajadust kaitsta ELi kodanikke, eeskätt kõige haavatavamaid elanikkonnarühmi, sh lapsi, ulatusliku kokkupuute eest endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalidega.

Mitmed liikmesriigid on nüüdseks vastu võtnud endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlevad riiklikud strateegiad.

Komisjoni teatises ei esitata konkreetseid ettevaatusabinõusid, et lahendada tuvastatud pakilised terviseprobleemid või kõrvaldada seaduselüngad, mis on kindlaks tehtud juba lõpule viidud läbivaatamise käigus. Selle asemel teeb komisjon ettepaneku viia läbi veel üks toimivuskontroll.

Millal kavatseb komisjon koostada tegevuskava, et rakendada teatises esitatud üldised ettepanekud ja lõpetada tõhusate meetmete rakendamisega viivitamine?

Kuidas kavatseb komisjon vältida seda, et toimivuskontroll toob kaasa järjekordse viivituse meetmete võtmisel, arvestades, et asjakohaste õigusaktide läbivaatamine on juba lõpule viidud?

Milliseid konkreetseid meetmeid kavandatakse kõige haavatavamate elanikkonnarühmade kaitsmiseks?

Esitatud: 27.2.2019

Edastatud: 1.3.2019

Vastuse tähtaeg: 8.3.2019

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 1. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika