Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 46kWORD 19k
27. helmikuuta 2019
O-000018/2019

Suullisesti vastattava kysymys O-000018/2019

komissiolle

työjärjestyksen 128 artikla

Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes


  Aihe: Hormonitoimintaa häiritseviä kemikaaleja koskevien komission kiireellisten toimenpiteiden puuttuminen

Komissio julkisti 7. marraskuuta 2018 tiedonannon ’Kohti kattavaa hormonaalisia haitta-aineita koskevaa EU:n kehystä’, jolla saatetaan ajan tasalle vuonna 1999 hyväksytty strategia. Tiedonannolla pitäisi täyttää 7. ympäristöalan toimintaohjelmaan sisältyvä sitoumus minimoida hormonitoimintaa häiritseville kemikaaleille altistuminen vuoteen 2015 mennessä ja vastata neuvoston kesäkuussa 2016 antamiin päätelmiin, joissa komissiota kehotetaan ryhtymään vihdoin toimiin haitallisten aineiden, myös hormonitoimintaa häiritsevien kemikaalien, suhteen, mutta kyseisessä 11-sivuisessa asiakirjassa ei käsitellä lainkaan kiireellistä tarvetta suojella unionin kansalaisia ja erityisesti kaikkein haavoittuvimpia väestönosia, kuten lapsia, laajalta altistumiselta hormonitoimintaa häiritseville kemikaaleille.

Useat jäsenvaltiot ovat nyt hyväksyneet oman hormonitoimintaa häiritseviä kemikaaleja koskevan kansallisen strategian.

Komission tiedonannossa ei ehdoteta konkreettisia ennalta varautumiseen tarkoitettuja toimenpiteitä todettujen kiireellisten terveysongelmien ratkaisemiseksi tai toimenpiteitä jo toteutetuissa tarkistusprosesseissa todettujen lainsäädännön porsaanreikien poistamiseksi, vaan sen sijaan siinä ehdotetaan taas uutta toimivuustarkastusta.

Milloin komissio aikoo ehdottaa toimintasuunnitelmaa tiedonannossa hahmoteltujen laaja-alaisten ehdotusten täytäntöönpanon käynnistämiseksi ja lopettaa vaikuttaviin toimiin ryhtymisen viivyttelemisen?

Miten komissio aikoo huolehtia siitä, että toimivuustarkastus ei johda jälleen kerran toimenpiteiden viivästymiseen, kun otetaan huomioon, että asiaan liittyvän lainsäädännön tarkastelut on jo saatu päätökseen?

Mihin konkreettisiin toimiin on tarkoitus ryhtyä kaikkein haavoittuvimpien ryhmien suojelemiseksi?

Jätetty: 27.2.2019

Välitetty: 1.3.2019

Määräaika: 8.3.2019

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 1. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö