Parlamentarna pitanja
PDF 49kWORD 19k
27. veljače 2019.
O-000018/2019

Pitanje za usmeni odgovor O-000018/2019

upućeno Komisiji

članak 128

Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes


  Predmet: Propust Komisije da poduzme hitne mjere u vezi s kemikalijama koje djeluju kao endokrini disruptori

Komisija je 7. studenoga 2018. objavila komunikaciju pod naslovom „Prema sveobuhvatnom okviru Europske unije za endokrine disruptore” kako bi ažurirala strategiju iz tog područja iz 1999. To bi trebao biti odgovor na obvezu iz Sedmog programa djelovanja za okoliš u vezi sa smanjenjem izloženosti endokrinim disruptorima na najmanju moguću mjeru do 2015. te na zaključke Vijeća iz prosinca 2016. u kojima se Komisija poziva da napokon poduzme mjere u vezi sa štetnim kemikalijama, uključujući endokrine disruptore. Međutim, u tom dokumentu od 11 stranica ne uzima se u obzir da građane EU-a, a osobito najugroženije dijelove njegova stanovništva, uključujući djecu, treba hitno zaštititi od široke izloženosti endokrinim disruptorima.

Nekoliko je država članica u međuvremenu donijelo vlastite nacionalne strategije za endokrine disruptore.

U komunikaciji Komisije ne predlažu se konkretne mjere opreza kojima bi se riješili utvrđeni gorući zdravstveni problemi i otklonile zakonske rupe koje su utvrđene u okviru već provedenih procesa revizije. Umjesto toga predlaže se još jedna u nizu provjera primjerenosti.

Kada će Komisija osmisliti akcijski plan kojim bi se općeniti prijedlozi navedeni u komunikaciji proveli u djelo i prestala odgađati provedba učinkovitih mjera?

Na koji način namjerava izbjeći provjeru primjerenosti koja bi dovela do dodatnog kašnjenja u poduzimanju mjera s obzirom na to da su revizije relevantnog zakonodavstva već provedene?

Koje su konkretne mjere predviđene za zaštitu najugroženijih skupina?

Podneseno: 27.2.2019

Proslijeđeno: 1.3.2019

Rok za odgovor: 8.3.2019

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 1. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti