Parlamentiniai klausimai
PDF 49kWORD 19k
2019 m. vasario 27 d.
O-000018/2019

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000018/2019

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes


  Tema: Komisijos negebėjimas imtis skubių veiksmų dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų

2018 m. lapkričio 7 d. Komisija paskelbė komunikatą „Visapusiškos ES politikos dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų kūrimas“, siekdama atnaujinti 1999 m. strategiją. Tai turėtų būti atsakas į 7-ąją Aplinkos veiksmų programoje (AVP) numatytą įsipareigojimą iki 2015 m. sumažinti endokrininę sistemą ardančių medžiagų poveikį, ir į 2016 m. gruodžio mėn. Tarybos išvadas, kuriose Komisija raginama galiausiai imtis veiksmų dėl kenksmingų cheminių medžiagų, įskaitant endokrininę sistemą ardančias medžiagas, tačiau 11-os puslapių dokumente neaptariama skubi būtinybė apsaugoti ES piliečius, ypač pažeidžiamiausias gyventojų grupes, tarp jų ir vaikus, nuo didelio endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų poveikio.

Kelios valstybės narės jau priėmė nacionalines strategijas dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

Komisijos komunikate nesiūloma konkrečių atsargumo priemonių, kuriomis būtų sprendžiami skubūs nustatyti probleminiai klausimai, ir nešalinamos teisinės spragos, nustatytos jau pradėtų peržiūros procesų metu; vietoj to siūloma dar viena tinkamumo patikra.

Kada Komisija pateiks veiksmų planą, pagal kurį bus įgyvendinti komunikate išdėstyti plataus masto pasiūlymai, ir nustos atidėlioti veiksmingų priemonių įgyvendinimą?

Kaip planuojama išvengti to, kad dėl tinkamumo patikros būtų dar ilgiau delsiama imtis veiksmų, atsižvelgiant į tai, kad atitinkamų teisės aktų peržiūros jau pradėtos?

Kokiais konkrečiais veiksmais planuojama apsaugoti pažeidžiamiausias grupes?

Pateikta: 27.2.2019

Perduota: 1.3.2019

Atsakyti iki: 8.3.2019

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2019 m. kovo 1 d.Teisinė informacija - Privatumo politika