Deputātu jautājumi
PDF 50kWORD 19k
2019. gada 27. februāris
O-000018/2019

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000018/2019

Komisijai

Reglamenta 128. pants

Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes


  Temats: Komisijas nespēja veikt steidzamus pasākumus attiecībā uz endokrīnajiem disruptoriem

Komisija 2018. gada 7. novembrī publicēja paziņojumu “Pretī daudzpusīgam Eiropas Savienības regulējumam attiecībā uz endokrīnajiem disruptoriem”, lai atjauninātu 1999. gada stratēģiju. Šim ziņojumam vajadzētu būt reakcijai uz 7. vides rīcības programmā (VRP) pausto apņemšanos līdz 2015. gadam pēc iespējas samazināt pakļaušanu endokrīno disruptoru iedarbībai un Padomes 2016. gada decembra secinājumiem, kuros Komisija tiek aicināta beidzot rīkoties saistībā ar kaitīgām ķīmiskām vielām, tostarp endokrīnajiem disruptoriem, taču 11 lappušu garajā dokumentā nav pievērsta uzmanība tam, ka ES iedzīvotāji, jo īpaši visneaizsargātākās iedzīvotāju grupas, tostarp bērni, ir steidzami jāpasargā no plašās pakļaušanas endokrīno disruptoru iedarbībai.

Vairākas dalībvalstis tagad ir pieņēmušas valsts stratēģijas attiecībā uz endokrīnajiem disruptoriem.

Komisijas paziņojumā nav ierosināti konkrēti piesardzības pasākumi, ar kuriem tiktu risinātas apzinātās veselības problēmas, kas steidzami jānovērš, vai tiktu novērstas juridiskās nepilnības, kuras konstatētas jau veiktajos pārskatīšanas procesos. Tā vietā Komisija ierosina veikt vēl vienu atbilstības pārbaudi.

Kad Komisija nāks klajā ar rīcības plānu, lai īstenotu šajā paziņojumā izklāstītos plašos priekšlikumus, un izbeigs atlikt efektīvu pasākumu īstenošanu?

Kas tiek plānots, lai nepieļautu, ka atbilstības pārbaude turpmāk aizkavē rīcību, ņemot vērā, ka attiecīgo tiesību aktu pārskatīšana jau ir veikta?

Kādi konkrēti pasākumi ir plānoti nolūkā aizsargāt vismazāk aizsargātās grupas?

Iesniegšanas datums: 27.2.2019

Nosūtīts: 1.3.2019

Termiņš atbildei: 8.3.2019

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 1. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika