Parlementaire vragen
PDF 48kWORD 19k
27 februari 2019
O-000018/2019

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000018/2019

aan de Commissie

Artikel 128 van het Reglement

Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes


  Betreft: Het uitblijven van urgente maatregelen van de Commissie inzake hormoonontregelende chemische stoffen

Op 7 november 2018 heeft de Commissie een mededeling gepubliceerd met als titel "Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen" ter actualisering van de strategie van 1999. Deze mededeling zou het vervolg moeten zijn van de toezegging van de Commissie in het kader van het zevende milieuactieprogramma om de blootstelling aan hormoonontregelende stoffen tegen 2015 tot een minimum te beperken en van de conclusies van de Raad van december 2016 waarin de Commissie ertoe wordt opgeroepen eindelijk op te treden tegen schadelijke chemische stoffen, met inbegrip van hormoonontregelende chemische stoffen. In het document van 11 bladzijden wordt echter niet ingegaan op de urgente noodzaak de burgers en met name de kwetsbaarste bevolkingsgroepen, waaronder kinderen, tegen de wijdverbreide blootstelling aan hormoonontregelaars te beschermen.

Diverse lidstaten hebben thans hun eigen nationale strategieën inzake hormoonontregelende chemische stoffen vastgesteld.

In de mededeling van de Commissie worden geen concrete voorzorgsmaatregelen voorgesteld om de vastgestelde urgente gezondheidsproblemen aan te pakken of de mazen in de wetgeving te dichten die tijdens de reeds verrichte evaluatieprocessen zijn vastgesteld. In plaats daarvan wordt andermaal een geschiktheidscontrole voorgesteld.

Wanneer komt de Commissie met een actieplan om de in de mededeling uiteengezette algemene voorstellen in de praktijk te brengen en de uitvoering van doeltreffende maatregelen niet langer op te houden?

Hoe denkt de Commissie te voorkomen dat de geschiktheidscontrole tot nog meer vertraging leidt bij het nemen van maatregelen, te meer daar de evaluaties van desbetreffende wetgeving reeds hebben plaatsgevonden?

Welke concrete maatregelen zijn er gepland om de kwetsbaarste groepen te beschermen?

Ingediend: 27.2.2019

Doorgezonden: 1.3.2019

Uiterste datum beantwoording: 8.3.2019

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 1 maart 2019Juridische mededeling - Privacybeleid