Interpelacje
PDF 51kWORD 19k
27 lutego 2019
O-000018/2019

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000018/2019

do Komisji

art. 128 Regulaminu PE

Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes


  Przedmiot: Niepodjęcie przez Komisję pilnych środków dotyczących substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego

Dnia 7 listopada 2018 r. Komisja opublikowała komunikat zatytułowany „Bardziej kompleksowe ramy Unii Europejskiej w obszarze substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego” w celu aktualizacji strategii z 1999 r. Powinien on być odpowiedzią na zobowiązanie zawarte w 7. unijnym programie działań w zakresie środowiska, dotyczące ograniczenia do 2015 r. narażenia na działanie substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, oraz na konkluzje Rady z grudnia 2016 r. wzywające Komisję do podjęcia ostatecznych działań w sprawie szkodliwych substancji chemicznych, w tym substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego – jednak w tym 11-stronicowym dokumencie nie uwzględniono pilnej potrzeby ochrony obywateli UE przed szerokim narażeniem na działanie substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, w szczególności najbardziej narażonych grup społecznych, w tym dzieci.

Kilka państw członkowskich przyjęło już własne krajowe strategie dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

W komunikacie Komisji nie zaproponowano konkretnych środków zapobiegawczych, aby zająć się zidentyfikowanymi pilnymi problemami zdrowotnymi, ani też nie zaproponowano likwidacji luk prawnych, które stwierdzono w ramach już podjętych procesów przeglądu. Zamiast tego w dokumencie proponuje się kolejną ocenę adekwatności.

Kiedy Komisja przedstawi plan działania, aby uruchomić szerokie propozycje przedstawione w komunikacie i zaprzestać opóźniania realizacji skutecznych środków?

Jakie są plany, aby uniknąć sytuacji, w której ocena adekwatności prowadziłaby do dalszych opóźnień w podejmowaniu działań, biorąc pod uwagę, że przeprowadzono już przeglądy odpowiednich przepisów?

Jakie konkretne działania planuje się podjąć w celu ochrony grup szczególnie wrażliwych?

Przedłożone: 27.2.2019

Przekazane: 1.3.2019

Termin na udzielenie odpowiedzi: 8.3.2019

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności