Întrebări parlamentare
PDF 50kWORD 19k
27 februarie 2019
O-000018/2019

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000018/2019

adresată Comisiei

Articolul 128 din Regulamentul de procedură

Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes


  Subiect: Neadoptarea de către Comisie a unor măsuri urgente privind perturbatorii endocrini

La 7 noiembrie 2018, Comisia a publicat o comunicare intitulată „Spre un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini”, pentru a actualiza Strategia din 1999. Acesta ar trebui să fie răspunsul la angajamentul asumat în cadrul celui de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu de a reduce la minimum expunerea la perturbatorii endocrini până în 2015 și la concluziile Consiliului din decembrie 2016 prin care se solicită Comisiei să ia în sfârșit măsuri în ceea ce privește substanțele chimice periculoase, inclusiv perturbatorii endocrini. Cu toate acestea, documentul de 11 pagini nu răspunde nevoii urgente de a proteja cetățenii Uniunii, în special grupurile cele mai vulnerabile, inclusiv copiii, împotriva expunerii generalizate la perturbatorii endocrini.

Mai multe state membre au adoptat propriile strategii naționale privind perturbatorii endocrini.

Comunicarea Comisiei nu propune măsuri de precauție concrete pentru a răspunde problemelor stringente de sănătate identificate sau pentru a elimina lacunele juridice identificate în cadrul proceselor de revizuire care au avut deja loc; în schimb, propune încă o verificare a adecvării.

Când va elabora Comisia un plan de acțiune pentru a pune în practică propunerile generale prezentate în comunicare și când va înceta să amâne punerea în aplicare a unor măsuri eficiente?

Care sunt planurile pentru a evita ca verificarea adecvării să întârzie și mai mult luarea de măsuri, având în vedere că au fost deja efectuate revizuiri ale legislației relevante?

Ce măsuri concrete sunt avute în vedere pentru a proteja grupurile cele mai vulnerabile?

Depunere: 27.2.2019

Trimisă: 1.3.2019

Termen pentru răspuns: 8.3.2019

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 1 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate