Parlamentné otázky
PDF 51kWORD 19k
27. februára 2019
O-000018/2019

Otázka na ústne zodpovedanie O-000018/2019

Komisii

článok 128 rokovacieho poriadku

Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes


  Vec: Nečinnosť Komisie pri prijímaní naliehavých opatrení týkajúcich sa endokrinných disruptorov

Komisia uverejnila 7. novembra 2018 oznámenie s názvom Tvorba komplexného rámca Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov, ktorým sa má aktualizovať stratégia z roku 1999. Ide o reakciu na záväzok prijatý v rámci 7. environmentálneho akčného programu (EAP) minimalizovať do roku 2015 expozíciu endokrinným disruptorom a na závery Rady z decembra 2016, v ktorých Rada vyzýva Komisiu, aby konečne podnikla kroky zamerané na škodlivé chemikálie vrátane endokrinných disruptorov. Jedenásťstranový dokument sa však vôbec nezaoberá naliehavou potrebou chrániť občanov EÚ, najmä najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva vrátane detí, pred vysokou mierou ich vystavenia endokrinným disruptorom.

Viaceré členské štáty už prijali vlastné národné stratégie zamerané na endokrinné disruptory.

V oznámení Komisie sa nenavrhujú konkrétne preventívne opatrenia na riešenie zistených naliehavých zdravotných problémov ani na odstránenie právnych medzier zistených v rámci postupov preskúmania, ktoré sa už uskutočnili. Namiesto toho sa navrhuje ďalšia kontrola vhodnosti.

Kedy Komisia predloží akčný plán, ktorým sa zavedú široko koncipované návrhy uvedené v oznámení a prestane odďaľovať vykonávanie účinných opatrení?

Ako Komisia plánuje zabrániť tomu, aby kontrola vhodnosti spôsobila ďalšie oneskorenie pri prijímaní opatrení vzhľadom na to, že príslušné právne predpisy už boli preskúmané?

Aké konkrétne kroky sa plánujú na ochranu najzraniteľnejších skupín?

Predložené: 27.2.2019

Postúpené: 1.3.2019

Termín na zodpovedanie: 8.3.2019

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 1. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia