Parlamentsfrågor
PDF 58kWORD 19k
27 februari 2019
O-000018/2019

Fråga för muntligt besvarande O-000018/2019

till kommissionen

Artikel 128 i arbetsordningen

Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes


  Angående: Kommissionens underlåtenhet att vidta brådskande åtgärder avseende hormonstörande ämnen

Den 7 november 2018 offentliggjorde kommissionen meddelandet Mot en heltäckande EUram för hormonstörande ämnen i syfte att uppdatera gemenskapsstrategin från 1999. Avsikten var att man genom meddelandet skulle uppfylla åtagandet enligt det sjunde miljöhandlingsprogrammet att minimera exponeringen för hormonstörande ämnen senast 2015, och rådets slutsatser från december 2016, där kommissionen uppmanas att en gång för alla ta itu med frågan om skadliga kemikalier, däribland hormonstörande ämnen. I det 11sidiga dokumentet behandlar man dock inte alls det akuta behovet av att skydda EUmedborgarna från den omfattande exponeringen för hormonstörande ämnen, särskilt de mest utsatta befolkningsgrupperna, däribland barn.

Flera medlemsstater har nu antagit egna nationella strategier för hormonstörande ämnen.

I kommissionens meddelande föreslås inga konkreta försiktighetsåtgärder för att lösa de akuta hälsoproblem som fastställts, eller för att täppa till de rättsliga kryphål som identifierats i samband med den översyn som redan genomförts. I stället föreslår kommissionen nu ytterligare en kontroll av ändamålsenligheten.

När kommer kommissionen att lägga fram en handlingsplan för att genomföra de omfattande förslag som beskrivs i meddelandet och upphöra med att fördröja genomförandet av effektiva åtgärder?

Hur har kommissionen för avsikt att undvika att kontrollen av ändamålsenligheten leder till ytterligare förseningar när det gäller att vidta åtgärder, med tanke på att översyner av relevant lagstiftning redan har genomförts?

Vilka konkreta åtgärder planeras för att skydda de mest utsatta grupperna?

Ingiven: 27.2.2019

Vidarebefordrad: 1.3.2019

Sista svarsdag: 8.3.2019

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 1 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy