Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000019/2019Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000019/2019

Πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές

4.3.2019

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000019/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Η πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές έχει ως στόχους την αντιμετώπιση της μείωσης των επικονιαστών και τη συμβολή στη συνολική προσπάθεια διατήρησης, αλλά δεν αντιμετωπίζει επαρκώς τα κύρια αίτια της μείωσης των επικονιαστών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήταν ευπρόσδεκτη η απάντηση της Επιτροπής στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να αυξήσει τη συνοχή μεταξύ της πρωτοβουλίας για τους επικονιαστές και της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ); Θα ενσωματωθεί το σύστημα παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρετηρίου άγριων επικονιαστών, στην ΚΓΠ;

2. Καταρτίζει η Επιτροπή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020; Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή και τη συμβατότητα μεταξύ των μέτρων αυτών για την περίοδο μετά το 2020 και του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και της νέας ΚΓΠ;

3. Πώς θα βελτιώσει η Επιτροπή την εφαρμογή του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και της οδηγίας για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων, πώς θα προαγάγει την καινοτομία σχετικά με εναλλακτικές μεθόδους και πώς θα ενσωματώσει τις μεθόδους αυτές στην ΚΓΠ; Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη βιολογικών φυτοφαρμάκων που θα είναι αβλαβή για τους επικονιαστές;

4. Προτίθεται η Επιτροπή να εφαρμόσει την αρχή της προφύλαξης, προτείνοντας νομοθεσία για την απαγόρευση της παραγωγής, πώλησης και χρήσης φυτοφαρμάκων με βάση τα νεονικοτινοειδή σε ολόκληρη την Ένωση, χωρίς παρεκκλίσεις;

5. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να εξετάσει τη νομιμότητα των έκτακτων παρεκκλίσεων που επιτρέπουν τη χρήση απαγορευμένων φυτοφαρμάκων και ποια μέτρα παρακολούθησης έχουν προβλεφθεί;

6. Οι επαγγελματίες χρήστες φυτοφαρμάκων είναι υποχρεωμένοι να τηρούν ακριβές αρχείο χρήσης φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Προτίθεται η Επιτροπή να απαιτήσει από τα κράτη μέλη τη δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών;

7. Πότε θα δημοσιεύσει η Επιτροπή την έκθεσή της σχετικά με την ιχνηλασιμότητα της χρήσης φυτοφαρμάκων, η οποία έχει καθυστερήσει;

Κατάθεση: 4.3.2019

Διαβίβαση: 6.3.2019

Λήξη προθεσμίας: 13.3.2019

Τελευταία ενημέρωση: 6 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου