Парламентарни въпроси
PDF 55kWORD 20k
6 март 2019 г.
O-000021/2019

Въпрос с искане за устен отговор O-000021/2019

до Комисията

Член 128 от Правилника за дейността

Gerben-Jan Gerbrandy

от името на групата ALDE

Eleonora Evi

от името на групата EFDD

Kathleen Van Brempt, Seb Dance

от името на групата S&D

Merja Kyllönen

от името на групата GUE/NGL

Bas Eickhout

от името на групата Verts/ALE


  Относно: Последни развития във връзка със скандала "Дизелгейт"

В изявление за печата от 16 октомври 2018 г. относно работната програма на Европейската сметна палата (ЕСП) за 2019 г. Клаус-Хайнер Лене, председател на ЕСП, обяви, че Европейската сметна палата ще разгледа подхода на ЕС за измерване на емисиите от превозните средства, за да „установи дали ЕС изпълнява обещаното“. С оглед на опасенията, изразени в информационния документ на ЕСП от 7 февруари 2019 г., какви мерки ще предприеме Комисията :

a. За да изтегли от пазара „прекомерния брой силно замърсяващи автомобили“?

 б. За да проумее и започне да се справя с ограниченото въздействие върху емисиите на NOx, което оказват мерките за изтегляне на превозни средства от пазара, като също така се има предвид ограниченото въздействие на въвежданите актуализации на софтуера?

в. За да извършва мониторинг на организацията и провеждането на проверките на надзора от страна на държавите членки?

г. За да не позволява на производителите на автомобили да намират нови възможности за „гъвкавост“ с процедурата за изпитване WLTP като средство за намаляване на техните емисии на CO2?

д. За да гарантира, че производителите не оптимизират превозните средства за изпитването на емисии в реални условия на движение? Ще подлага ли Комисията на изпитване автомобилите, които са в движение, отвъд параметрите на изпитването за емисии при реални условия, като използва собствени съоръжения, както се предлага в документа на Европейската сметна палата?

Като се има предвид информационният документ на ЕСП, защо Комисията реши да обжалва решението на Съда на Европейския съюз по дела T-339/16, T-352/16 и T-391/16? Дали това решение ще изтегли назад във времето крайния срок, определен от Съда на Европейския съюз, преди който ще може да се запазва свободата на действие при изпитването?

В съответствие с препоръката на Европейския омбудсман по дело 1275/2018/EWM Комисията ще предостави ли значително по-голям достъп до протоколите от заседанията на техническите комитети като цяло и в частност до протоколите от заседанията на своя Технически комитет по моторните превозни средства?

И накрая, повече от две години, след като Комисията реши да започне производства за установяване на нарушение, тези производства не са преминали дори през първия етап. Кога Комисията ще приключи своята първоначална работа и кога ще издаде мотивирано становище?

Внесен: 6.3.2019

Предаден: 8.3.2019

Краен срок за отговор: 15.3.2019

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 11 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност