Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000021/2019Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000021/2019

Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen

6.3.2019

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000021/2019
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Gerben-Jan Gerbrandy
for ALDE-Gruppen
Eleonora Evi
for EFDD-Gruppen
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
for S&D-Gruppen
Merja Kyllönen
for GUE/NGL-Gruppen
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

I en pressemeddelelse af 16. oktober 2018 om Den Europæiske Revisionsrets (Revisionsrettens) arbejdsprogram for 2019 meddelte formanden for Revisionsretten, Klaus-Heiner Lehne, at Revisionsretten ville undersøge EU's tilgang til at måle køretøjers emissioner med henblik på at "fastslå, om EU leverer det, det har lovet". På baggrund af de betænkeligheder, der blev givet udtryk for i Revisionsrettens briefingdokument af 7. februar 2019, hvilke foranstaltninger vil Kommissionen da træffe for:

a. at trække den "store mængde meget forurenende biler" tilbage fra markedet?

b. at forstå og tackle den begrænsede indvirkning på NOx-emissioner, som den igangværende tilbagekaldelse af køretøjet har haft, også i betragtning af den begrænsede effekt af de opdateringer af software, der er sat i gang?

c. at overvåge indførelsen og gennemførelsen af overvågningskontrollen i medlemsstaterne?

d. at forhindre bilfabrikanter i at finde nye fleksible elementer i WLTP-prøvningerne i laboratorierne som et middel til at reducere deres CO2-emissioner?

e. at sikre, at fabrikanterne ikke optimerer køretøjer til RDE-prøvningen? Vil Kommissionen foretage prøvning af biler i brug ud over RDE-parametrene ved at bruge sine egne faciliteter som foreslået i Revisionsrettens dokument?

Hvorfor besluttede Kommissionen i lyset af Revisionsrettens briefingdokument at appellere dommen fra Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) i sag T-339/16, T-352/16 og T-391/16? Vil denne beslutning skubbe den frist, som er fastsat af EU-Domstolen, tilbage til den frist, inden hvilken det er muligt at bevare fleksibiliteten med hensyn til prøvninger?

Vil Kommissionen efter Den Europæiske Ombudsmands henstilling i sag 1275/2018/EWM give væsentligt øget adgang til protokollerne fra møder i tekniske udvalg generelt og navnlig fra dets Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer?

Endelig, mere end to år efter at Kommissionen havde besluttet at indlede en traktatbrudsprocedure, har de endnu ikke gjort fremskridt ud over den første fase. Hvornår vil den afslutte sit indledende arbejde og afgive en begrundet udtalelse?

Indgivet: 6.3.2019

Videresendt: 8.3.2019

Besvarelsesfrist: 15.3.2019

Seneste opdatering: 11. marts 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik