Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 57kWORD 20k
6 Μαρτίου 2019
O-000021/2019

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000021/2019

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Gerben-Jan Gerbrandy

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Eleonora Evi

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Kathleen Van Brempt, Seb Dance

εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Merja Kyllönen

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Bas Eickhout

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE


  Θέμα: Πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το σκάνδαλο ντίζελγκεϊτ

Σε ανακοινωθέν Τύπου, της 16ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) για το 2019, ο πρόεδρος του ΕΕΣ Klaus-Heiner Lehne ανακοίνωσε ότι το ΕΕΣ θα εξέταζε την ενωσιακή προσέγγιση όσον αφορά τη μέτρηση των εκπομπών των οχημάτων, ώστε να διαπιστωθεί «κατά πόσον η ΕΕ επιτυγχάνει όσα έχει υποσχεθεί». Υπό το πρίσμα των ανησυχιών που εκφράζονται στο ενημερωτικό έγγραφο του ΕΕΣ, της 7ης Φεβρουαρίου 2019, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή:

α. για να αποσύρει από την αγορά τον μεγάλο αριθμό «των ιδιαίτερα ρυπογόνων αυτοκινήτων»·

β. για να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει τον περιορισμένο αντίκτυπο που έχουν στις εκπομπές NOx οι εν εξελίξει ανακλήσεις οχημάτων, δεδομένου επίσης του περιορισμένου αντικτύπου που είχαν οι δρομολογηθείσες επικαιροποιήσεις του λογισμικού·

γ. για να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη οργανώνουν και διενεργούν ελέγχους εποπτείας·

δ. για να εμποδίσει τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να βρουν νέα περιθώρια ελιγμών στην εργαστηριακή δοκιμή WLTP, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών CO2 των οχημάτων τους·

ε. για να διασφαλίσει ότι οι κατασκευαστές δεν βελτιστοποιούν τα οχήματα για τη δοκιμή RDE; Προτίθεται η Επιτροπή να χρησιμοποιήσει παραμέτρους πέραν της RDE για να ελέγξει τα οχήματα που ήδη κυκλοφορούν, σε δικές της εγκαταστάσεις, όπως συνιστάται στο έγγραφο του ΕΕΣ;

Υπό το πρίσμα του ενημερωτικού εγγράφου του ΕΕΣ, για ποιον λόγο αποφάσισε η Επιτροπή να προσβάλει την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στις υποθέσεις T-339/16, T-352/16 και T-391/16; Θα παρατείνει αυτή η απόφαση την προθεσμία που όρισε το ΔΕΕ έως την οποία θα εξακολουθούν να υφίστανται περιθώρια ελιγμών στη δοκιμή;

Σε συνέχεια της σύστασης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στην υπόθεση 1275/2018/EWM, προτίθεται η Επιτροπή να αυξήσει σημαντικά την πρόσβαση στα πρακτικά των συνεδριάσεων των τεχνικών επιτροπών εν γένει και της Τεχνικής Επιτροπής για τα Μηχανοκίνητα Οχήματα ειδικότερα;

Τέλος, πριν από περισσότερα από δύο έτη, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στο πρώτο της μόλις στάδιο. Πότε προτίθεται η Επιτροπή να ολοκληρώσει τις αρχικές της εργασίες και να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη;

Κατάθεση: 6.3.2019

Διαβίβαση: 8.3.2019

Λήξη προθεσμίας: 15.3.2019

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 11 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου