Parlamendi esitatud küsimused
PDF 43kWORD 19k
6. märts 2019
O-000021/2019

Suuliselt vastatav küsimus O-000021/2019

komisjonile

Kodukorra artikkel 128

Gerben-Jan Gerbrandy

fraktsiooni ALDE nimel

Eleonora Evi

fraktsiooni EFDD nimel

Kathleen Van Brempt, Seb Dance

fraktsiooni S&D nimel

Merja Kyllönen

fraktsiooni GUE/NGL nimel

Bas Eickhout

fraktsiooni Verts/ALE nimel


  Teema: Dieselgate'i skandaaliga seotud muutused viimasel ajal

Euroopa Kontrollikoja 2019. aasta tööprogrammi käsitlevas 16. oktoobri 2018. aasta pressiteates teatas Euroopa Kontrollikoja president Klaus-Heiner Lehne, et kontrollikoda kavatseb uurida, milline on sõidukite heitkoguste mõõtmist puudutav ELi lähenemisviis, et teha kindlaks, kas EL täidab oma lubadusi. Võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 7. veebruari 2019. aasta teabedokumendis väljendatud muret, milliseid meetmeid võtab komisjon, et:

a. kõrvaldada turult suur hulk saastavaid autosid?

b. mõista piiratud mõju, mida käimasolev sõidukite tagasikutsumine on NOx-heitele avaldanud, ja selle probleemiga tegeleda, võttes ühtlasi arvesse loodud tarkvarauuenduste piiratud mõju?

c. jälgida, milline on liikmesriikide käivitatud ja teostatav järelevalve?

d. takistada seda, et autotootjad leiaksid WLTP-põhises laborikatses uued paindlikkusvõimalused, mis laseksid neil oma CO2-heidet väiksemana näidata?

e. tagada, et tootjad ei optimeeriks RDE-katse jaoks oma sõidukeid? Kas komisjon katsetab kasutuses olevaid autosid peale RDE parameetrite ka muu osas, kasutades oma vahendeid, nagu soovitati Euroopa Kontrollikoja dokumendis?

Pidades silmas kontrollikoja teabedokumenti, siis miks otsustas komisjon edasi kaevata Euroopa Liidu Kohtu otsuse kohtuasjades T-339/16, T-352/16 ja T-391/16? Kas komisjoni otsus lükkab edasi Euroopa Liidu Kohtu kehtestatud tähtaja, milleni testimisel säilib suurem vabadus?

Kas komisjon tagab vastavalt juhtumit 1275/2018/EWM käsitlevale Euroopa Ombudsmani soovitusele, et tehniliste komiteede koosolekute protokollide ja eelkõige mootorsõidukite tehnilise komitee protokollide kättesaadavust parandatakse oluliselt?

Tuleks mainida ka seda, et rohkem kui kaks aastat pärast seda, kui komisjon otsustas algatada rikkumismenetluse, ei ole ta esimesest etapist kaugemale jõudnud. Millal lõpetab komisjon oma esialgse töö ja esitab põhjendatud arvamuse?

Esitatud: 6.3.2019

Edastatud: 8.3.2019

Vastuse tähtaeg: 15.3.2019

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 11. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika