Parlamentiniai klausimai
PDF 50kWORD 20k
2019 m. kovo 6 d.
O-000021/2019

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000021/2019

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Gerben-Jan Gerbrandy

ALDE frakcijos vardu

Eleonora Evi

EFDD frakcijos vardu

Kathleen Van Brempt, Seb Dance

S&D frakcijos vardu

Merja Kyllönen

GUE/NGL frakcijos vardu

Bas Eickhout

Verts/ALE frakcijos vardu


  Tema: Naujausi pokyčiai, susiję su "Dyzelgeito" skandalu

2018 m. spalio 16 d. paskelbtame pranešime spaudai dėl 2019 m. Europos Audito Rūmų (Audito Rūmai) darbo programos, Audito Rūmų pirmininkas Klaus-Heiner Lehne pareiškė, kad Audito Rūmai išnagrinės ES požiūrį į transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio matavimą, kad „nustatytų, ar ES laikosi savo pažadų“. Kokių priemonių imsis Komisija, atsižvelgdama į 2019 m. vasario 7 d. Audito Rūmų apžvalginiame pranešime išreikštą susirūpinimą?

a. Pašalinti iš rinkos didelį kiekį labai taršių automobilių?

b. Suprasti ir spręsti nedidelio atšaukiamų transporto priemonių poveikio išmetamo NOx kiekiui klausimą, taip pat atsižvelgiant į ribotą pradėto programinės įrangos atnaujinimo įtaką?

c. Stebėti, kaip valstybės narės organizuoja ir įgyvendina priežiūros patikras?

d. Neleisti automobilių gamintojams, siekiantiems sumažinti išmetamo CO2 kiekį, rasti naujų lankstumo priemonių atliekant laboratorinius bandymus pagal pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą?

e. Užtikrinti, kad gamintojai neoptimizuotų transporto priemonių realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio bandymams atlikti? Ar, kaip siūloma Audito Rūmų dokumente, Komisija apyvartoje esančių automobilių, neatitinkančių realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio parametrų, bandymus atliks naudodama savo pačios įrenginius?

Kodėl, atsižvelgiant į Audito Rūmų apžvalginį pranešimą, Komisija nusprendė apskųsti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimą bylose T-339/16, T-352/16 irT-391/16? Ar dėl šio sprendimo bus pratęstas ESTT nustatytas terminas, iki kurio gali likti galioti su bandymais susijusi veikimo laisvė?

Ar Komisija, vadovaudamasi Europos ombudsmeno rekomendacija byloje 1275/2018/EWM, suteiks gerokai daugiau galimybių susipažinti apskritai su techninių komitetų ir ypač su savo Motorinių transporto priemonių techninio komiteto posėdžių protokolais?

Galiausiai, praėjus daugiau kaip dvejiems metams nuo tada, kai Komisija nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūras, jos tebėra užstrigusios pačiame pirmajame etape. Kada Komisija užbaigs pradėtą darbą ir parengs pagrįstą nuomonę?

Pateikta: 6.3.2019

Perduota: 8.3.2019

Atsakyti iki: 15.3.2019

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2019 m. kovo 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika