Deputātu jautājumi
PDF 59kWORD 19k
2019. gada 6. marts
O-000021/2019

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000021/2019

Komisijai

Reglamenta 128. pants

Gerben-Jan Gerbrandy

ALDE grupas vārdā

Eleonora Evi

EFDD grupas vārdā

Kathleen Van Brempt, Seb Dance

S&D grupas vārdā

Merja Kyllönen

GUE/NGL grupas vārdā

Bas Eickhout

Verts/ALE grupas vārdā


  Temats: Jaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu"

Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētājs Klaus-Heiner Lehne 2018. gada 16. oktobra paziņojumā presei par Eiropas Revīzijas palātas (ERP) 2019. gada darba programmu norādīja, ka Revīzijas palāta izvērtēs ES pieeju transportlīdzekļu emisiju mērīšanai, lai “noteiktu, vai ES pilda sniegtos solījumus”. Ņemot vērā bažas, kas paustas Revīzijas palātas 2019. gada 7. februāra informatīvajā dokumentā, kādus pasākumus Komisija veiks, lai:

a. izņemtu no tirgus “ļoti daudzos piesārņojošos automobiļus”;

b. izprastu un risinātu jautājumu par nelielo ietekmi uz NOx emisijām, ko ir devuši pašreizējie transportlīdzekļu atsaukšanas gadījumi, tāpat ņemot vērā arī ierosināto programmatūras atjauninājumu ierobežoto ietekmi;

c. uzraudzītu, kā dalībvalstis strukturē un īsteno uzraudzības pārbaudes;

d. nepieļautu, ka automobiļu ražotāji WLTP laboratorijas testēšanā atrod jaunas elastības iespējas, kā veidu, lai samazinātu savu ražojumu CO2 emisijas;

e. nodrošinātu, ka ražotāji neoptimizē transportlīdzekļus RDE testa vajadzībām? Vai Komisija testēs apritē esošo automobiļus, kuri pārsniedz RDE parametrus, tam izmantojot savas iekārtas, kā ierosināts Eiropas Revīzijas palātas dokumentā?

Ņemot vērā ERP informatīvo dokumentu, kāpēc Komisija nolēma pārsūdzēt Eiropas Savienības Tiesas (EST) spriedumu lietās T-339/16, T-352/16 un T-391/16? Vai ar šo lēmumu tiks atlikts Eiropas Savienības Tiesas noteiktais termiņš, līdz kuram var saglabāt rīcības brīvību attiecībā uz testēšanu?

Vai saskaņā ar Eiropas Ombuda ieteikumu lietā 1275/2018/EWM Komisija piešķirs ievērojami lielāku piekļuvi visu tehnisko komiteju un jo īpaši Mehānisko transportlīdzekļu tehniskās komitejas sanāksmju protokoliem?

Visbeidzot, vairāk nekā divus gadus pēc tam, kad Komisija nolēma sākt pienākumu neizpildes procedūru, tā nav tikusi tālāk par darba pašu pirmo posmu. Kad tā pabeigs savu sākotnējo darbu un sniegs pamatotu atzinumu?

Iesniegšanas datums: 6.3.2019

Nosūtīts: 8.3.2019

Termiņš atbildei: 15.3.2019

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 11. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika