Parlementaire vragen
PDF 47kWORD 20k
6 maart 2019
O-000021/2019

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000021/2019

aan de Commissie

Artikel 128 van het Reglement

Gerben-Jan Gerbrandy

namens de ALDE-Fractie

Eleonora Evi

namens de EFDD-Fractie

Kathleen Van Brempt, Seb Dance

namens de S&D-Fractie

Merja Kyllönen

namens de GUE/NGL-Fractie

Bas Eickhout

namens de Verts/ALE-Fractie

Betreft: Recente ontwikkelingen in het Dieselgate-schandaal


  In de persmededeling van 16 oktober 2018 over het werkprogramma van de Europese Rekenkamer voor 2019 kondigde de voorzitter van de Rekenkamer, Klaus-Heiner Lehne, aan dat de Rekenkamer onderzoek gaat doen naar de door de EU gebruikte methode voor het meten van voertuigemissies, teneinde vast te stellen of de EU "doet wat ze belooft". Welke maatregelen neemt de Commissie, tegen de achtergrond van de zorgen zoals geuit in het briefingdocument van de Rekenkamer van 7 februari 2019, om:

a. het "grote aantal sterk vervuilende auto's" van de weg te halen?

b. inzicht te krijgen in en iets te doen aan de beperkte gevolgen voor de NOx-emissies van de lopende terugroepacties van voertuigen, mede rekening houdend met de beperkte impact van de in gang gezette software-updates?

c. toezicht uit te oefenen op het ontwerp en de implementatie van de controles door de lidstaten?

d. te verhinderen dat de autofabrikanten nieuwe flexibiliteiten in de WLTP-laboratoriumtests vinden als manier om hun CO2-emissies te reduceren?

e. ervoor te zorgen dat de autofabrikanten hun voertuigen niet optimaliseren met het oog op de RDE-tests? Gaat de Commissie auto's op de weg ook testen op andere parameters dan die van de RDE, in haar eigen faciliteiten, zoals in het document van de Rekenkamer wordt aanbevolen?

Waarom heeft de Commissie, tegen de achtergrond van het briefingdocument van de Rekenkamer, besloten in beroep te gaan tegen de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaken T-339/16, T-352/16 en T-391/16? Betekent dit besluit dat de door het Europees Hof van Justitie vastgestelde deadline voor het aanpassen van de testmarge wordt opgeschoven?

Zal de Commissie, gehoorgevend aan de aanbeveling van de Europese Ombudsman in zaak 1275/2018/EWM, aanzienlijk verruimde toegang geven tot de notulen van de vergaderingen van de technische comités in het algemeen en het technisch comité Motorvoertuigen in het bijzonder?

Tot slot zij erop gewezen dat twee jaar na het besluit van de Commissie om inbreukprocedures te starten deze zich nog altijd slechts in het allereerste stadium bevinden. Wanneer denkt de Commissie haar initiële werkzaamheden af te ronden en een met redenen omkleed advies te publiceren?

Ingediend: 6.3.2019

Doorgezonden: 8.3.2019

Uiterste datum beantwoording: 15.3.2019

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 11 maart 2019Juridische mededeling - Privacybeleid