Întrebare parlamentară - O-000021/2019Întrebare parlamentară
O-000021/2019

Evoluții recente în scandalul Dieselgate

6.3.2019

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000021/2019
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Gerben-Jan Gerbrandy
în numele Grupului ALDE
Eleonora Evi
în numele Grupului EFDD
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
în numele Grupului S&D
Merja Kyllönen
în numele Grupului GUE/NGL
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Într-o declarație de presă din 16 octombrie 2018 cu privire la programul de lucru al Curții de Conturi Europene (CCE) pe 2019, președintele CCE, Klaus-Heiner Lehne, a anunțat că această instituție va examina abordarea UE în problema măsurării emisiilor vehiculelor, pentru a „stabili dacă UE își respectă promisiunea”. În lumina preocupărilor exprimate în nota de informare a CCE din 7 februarie 2019, ce măsuri va lua Comisia:

(a) pentru a retrage de pe piață „numărul mare de automobile foarte poluante”?

(b) pentru a înțelege cauzele efectului limitat pe care rechemările de vehicule aflate în curs l-au avut asupra emisiilor de oxizi de azot și pentru a lua măsuri în această privință, ținând cont și de efectul limitat al actualizărilor de software inițiate?

(c) pentru a monitoriza instituirea și aplicarea de controale de către statele membre?

(d) pentru a împiedica constructorii de automobile să folosească noile elemente flexibile ale testului WLTP pentru a-și reduce emisiile de CO2?

(e) pentru a se asigura că producătorii nu își optimizează vehiculele pentru testul RDE? Va testa Comisia automobile în circulație urmărind și alți parametri decât cei ai testului RDE în propriile unități de testare, așa cum se sugerează în documentul CCE?

Având în vedere nota de informare a CCE, de ce a decis Comisia să conteste hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în cauzele T-339/16, T-352/16 și T-391/16? Va duce această decizie la amânarea termenului stabilit de CJUE până la care marja de toleranță în teste poate rămâne în vigoare?

În urma recomandării Ombudsmanului European în cazul 1275/2018/EWM, va permite Comisia un acces considerabil mai extins la procesele-verbale ale reuniunilor comitetelor tehnice în general și ale Comitetului tehnic pentru autovehicule în special?

În sfârșit, la mai mult de doi ani de când Comisia a hotărât să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, acestea încă nu au trecut de prima etapă. Când își va încheia Comisia activitatea preliminară și va emite un aviz motivat?

Depunere: 6.3.2019

Trimisă: 8.3.2019

Termen pentru răspuns: 15.3.2019

Ultima actualizare: 11 martie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate