Parlamentné otázky
PDF 49kWORD 20k
6. marca 2019
O-000021/2019

Otázka na ústne zodpovedanie O-000021/2019

Komisii

článok 128 rokovacieho poriadku

Gerben-Jan Gerbrandy

v mene skupiny ALDE

Eleonora Evi

v mene skupiny EFDD

Kathleen Van Brempt, Seb Dance

v mene skupiny S&D

Merja Kyllönen

v mene skupiny GUE/NGL

Bas Eickhout

v mene skupiny Verts/ALE

Vec: Najnovší vývoj škandálu Dieselgate


  V tlačovej správe vydanej 16. októbra 2018 o pracovnom programe Európskeho dvora audítorov (EDA) za rok 2019 predseda Európskeho dvora audítorov Klaus-Heiner Lehne oznámil, že Európsky dvor audítorov preskúma prístup EÚ k meraniu emisií vozidiel s cieľom „určiť, či EÚ plní, čo sľúbila“. Vzhľadom na obavy vyjadrené v informačnom dokumente Európskeho dvora audítorov zo 7. februára 2019, aké opatrenia prijme Komisia s cieľom:

a. stiahnuť „veľký počet vysoko znečisťujúcich vozidiel“ z trhu?

b. pochopiť a riešiť obmedzený dosah prebiehajúceho zvolávania vozidiel na emisie NOx, a to aj vzhľadom na obmedzený účinok začatých aktualizácií softvéru?

c. monitorovať zriadenie a vykonávanie kontrol dohľadu členskými štátmi?

d. zabrániť výrobcom automobilov nájsť nové možnosti flexibility v rámci laboratórneho testu WLTP ako prostriedku na zníženie ich emisií CO2?

e. zabezpečiť, aby výrobcovia neoptimalizovali vozidlá v rámci skúšky emisií za skutočných jazdných podmienok (RDE)? Bude Komisia testovať vozidlá v prevádzke nad rámec parametrov RDE vo vlastných zariadeniach, ako sa navrhuje v dokumente Európskeho dvora audítorov?

Prečo Komisia so zreteľom na informačný dokument Európskeho dvora audítorov rozhodla o odvolaní voči rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veciach T-339/16, T-352/16 a T-391/16? Posunie sa týmto rozhodnutím termín stanovený Súdnym dvorom Európskej únie, do ktorého môžu zostať tolerancie v rámci skúšok v platnosti?

Udelí Komisia v nadväznosti na odporúčanie európskej ombudsmanky vo veci 1275/2018/EWM výrazne širší prístup k zápisniciam zo schôdzí technických výborov vo všeobecnosti a konkrétne svojho technického výboru pre motorové vozidlá?

A napokon, viac ako dva roky po tom, čo sa Komisia rozhodla začať konanie vo veci porušenia právnych predpisov, ešte stále sa nedosiahol pokrok nad rámec úplne prvej fázy. Kedy ukončí svoju počiatočnú prácu a vydá odôvodnené stanovisko?

Predložené: 6.3.2019

Postúpené: 8.3.2019

Termín na zodpovedanie: 15.3.2019

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 11. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia