Parlamentná otázka - O-000021/2019Parlamentná otázka
O-000021/2019

6.3.2019

Otázka na ústne zodpovedanie O-000021/2019
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Gerben-Jan Gerbrandy
v mene skupiny ALDE
Eleonora Evi
v mene skupiny EFDD
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
v mene skupiny S&D
Merja Kyllönen
v mene skupiny GUE/NGL
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE
Vec: Najnovší vývoj škandálu Dieselgate

a. stiahnuť „veľký počet vysoko znečisťujúcich vozidiel“ z trhu?

b. pochopiť a riešiť obmedzený dosah prebiehajúceho zvolávania vozidiel na emisie NOx, a to aj vzhľadom na obmedzený účinok začatých aktualizácií softvéru?

c. monitorovať zriadenie a vykonávanie kontrol dohľadu členskými štátmi?

d. zabrániť výrobcom automobilov nájsť nové možnosti flexibility v rámci laboratórneho testu WLTP ako prostriedku na zníženie ich emisií CO2?

e. zabezpečiť, aby výrobcovia neoptimalizovali vozidlá v rámci skúšky emisií za skutočných jazdných podmienok (RDE)? Bude Komisia testovať vozidlá v prevádzke nad rámec parametrov RDE vo vlastných zariadeniach, ako sa navrhuje v dokumente Európskeho dvora audítorov?

Prečo Komisia so zreteľom na informačný dokument Európskeho dvora audítorov rozhodla o odvolaní voči rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veciach T-339/16, T-352/16 a T-391/16? Posunie sa týmto rozhodnutím termín stanovený Súdnym dvorom Európskej únie, do ktorého môžu zostať tolerancie v rámci skúšok v platnosti?

Udelí Komisia v nadväznosti na odporúčanie európskej ombudsmanky vo veci 1275/2018/EWM výrazne širší prístup k zápisniciam zo schôdzí technických výborov vo všeobecnosti a konkrétne svojho technického výboru pre motorové vozidlá?

A napokon, viac ako dva roky po tom, čo sa Komisia rozhodla začať konanie vo veci porušenia právnych predpisov, ešte stále sa nedosiahol pokrok nad rámec úplne prvej fázy. Kedy ukončí svoju počiatočnú prácu a vydá odôvodnené stanovisko?

Predložené: 6.3.2019

Postúpené: 8.3.2019

Termín na zodpovedanie: 15.3.2019

Posledná úprava: 11. marca 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia