Parlamentsfrågor
PDF 45kWORD 20k
6 mars 2019
O-000021/2019

Fråga för muntligt besvarande O-000021/2019

till kommissionen

Artikel 128 i arbetsordningen

Gerben-Jan Gerbrandy

för ALDE-gruppen

Eleonora Evi

för EFDD-gruppen

Kathleen Van Brempt, Seb Dance

för S&D-gruppen

Merja Kyllönen

för GUE/NGL-gruppen

Bas Eickhout

för Verts/ALE-gruppen


  Angående: Den senaste utvecklingen i "dieselgate"-skandalen

I ett pressmeddelande om revisionsrättens arbetsprogram för 2019 av den 16 oktober 2018 meddelade Europeiska revisionsrättens ordförande Klaus-Heiner Lehne att revisionsrätten skulle undersöka EU:s strategi för att mäta utsläpp från fordon för att ”ta reda på om EU infriar sina löften”. Mot bakgrund av de farhågor som uttrycks i revisionsrättens briefingdokument av den 7 februari 2019, vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att:

a) Dra tillbaka ”det stora antalet bilar med höga utsläpp” från marknaden?

b) Förstå och ta itu med den begränsade inverkan på kvävedioxidutsläpp som det pågående fordonsåterkallandet har haft, också med tanke på den begränsade effekten av de programvaruuppdateringar som påbörjats?

c) Övervaka inrättandet och genomförandet av medlemsstaternas tillsynskontroller?

d) Förhindra biltillverkare från att hitta nya flexibiliteter i WLTP-laboratorietestet som ett sätt att sänka deras koldioxidutsläpp?

e) Se till att tillverkarna inte optimerar fordonen för RDE-testet? Kommer kommissionen att testa bilar i trafik utanför RDE-parametrarna och använda sina egna anläggningar, såsom det föreslås i revisionsrättens dokument?

Mot bakgrund av revisionsrättens briefingdokument, varför beslutade kommissionen att överklaga Europeiska unionens domstols dom i målen T-339/16, T-352/16 och T-391/16? Kommer detta beslut att skjuta upp den tidsfrist som fastställts av EU-domstolen, till en frist inom vilken det är möjligt att bevara flexibiliteten gällande testningarna?

Kommer kommissionen, i enlighet med Europeiska ombudsmannens rekommendation i ärende 1275/2018/EWM, att ge avsevärt ökad åtkomst till protokollen från möten i tekniska kommittéer i allmänhet och till tekniska kommittén för motorfordon i synnerhet?

Slutligen, mer än två år efter det att kommissionen beslutade att inleda ett överträdelseförfarande, har det inte kommit längre än till den första fasen. När kommer kommissionen att avsluta sitt inledande arbete och utfärda ett motiverat yttrande?

Ingiven: 6.3.2019

Vidarebefordrad: 8.3.2019

Sista svarsdag: 15.3.2019

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 11 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy