Pytanie poselskie - O-000024/2019Pytanie poselskie
O-000024/2019

Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000024/2019
do Rady
art. 136 Regulaminu PE
Juan Fernando López Aguilar
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Procedura : 2019/2755(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000024/2019
Teksty złożone :
O-000024/2019 (B9-0052/2019)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM)[1] do dnia 28 sierpnia 2019 roku w Morzu Śródziemnym zginęło 909 osób. W dniu 29 marca 2019 r. Rada przedłużyła mandat operacji EUNAVFOR MED Sophia do dnia 30 września, ale ograniczyła go do operacji lotniczych, podczas gdy operacje morskie (jednostek pływających) zostały zawieszone. Włochy zamknęły swoje porty dla osób uratowanych na morzu i znacznie ograniczyły działania w zakresie koordynacji poszukiwań i ratownictwa na Morzu Śródziemnym. Przy wsparciu Komisji niektóre państwa członkowskie przyjmują uratowane osoby w oparciu o doraźny mechanizm dystrybucji, który zmusza załogi i osoby uratowane do pozostawania na pełnym morzu przez kilka dni, jeśli nie tygodni, zanim zostaną one wpuszczone do bezpiecznej przystani. W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie sytuacji na Morzu Śródziemnym i potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji stwierdzono, że „kapitanowie statków prywatnych lub organizacje pozarządowe, które udzielają pomocy osobom będącym w niebezpieczeństwie na morzu, nie mogą ryzykować kary za udzielanie takiej pomocy”; W lipcu 2018 r. Parlament zwrócił się do Komisji o udostępnienie państwom członkowskim wytycznych zapobiegających kryminalizacji pomocy humanitarnej.

W tym kontekście Parlament zwraca się do Rady o wyjaśnienie, jakiego rodzaju wsparcia udziela ona w celu wzmocnienia zdolności poszukiwawczych i ratowniczych na Morzu Śródziemnym:

 w odniesieniu do działań koordynujących na Morzu Śródziemnym;

 poprzez wyjaśnienie, które formy pomocy nie powinny być karane przez państwa członkowskie, oraz

 poprzez przyczynienie się do wypracowania rozwiązania problematyki dystrybucji osób uratowanych na morzu zgodnie z zasadą solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności.

Przedłożone: 9.9.2019

Przekazane: 10.9.2019

Termin na udzielenie odpowiedzi: 1.10.2019

Ostatnia aktualizacja: 11 września 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności