Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000026/2019Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000026/2019

Δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ' ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000026/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Norbert Lins
εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Διαδικασία : 2019/2800(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000026/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000026/2019 (B9-0051/2019)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Η ανεμπόδιστη πρόσβαση σε φυτικό υλικό είναι ουσιαστικής σημασίας για την καινοτόμο ικανότητα του ευρωπαϊκού τομέα βελτίωσης των φυτών και του γεωργικού τομέα, καθώς και για τη γενετική ποικιλία των καλλιεργειών μας και για την υγεία των πολιτών της ΕΕ.

Το 2015 το ανώτατο συμβούλιο προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) έκρινε ότι τα προϊόντα που προκύπτουν από κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες, όπως φυτά, σπόροι, ενδημικά χαρακτηριστικά και γονίδια, μπορούν να κατοχυρώνονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Με βάση την απόφαση αυτή, κατοχυρώθηκαν πράγματι με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το μπρόκολο και μια ποικιλία ντομάτας (υποθέσεις G2/12 (ντομάτες) και G2/13 (μπρόκολο)).

Κατόπιν τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα[1], στις 17 Δεκεμβρίου 2015, ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με το δίκαιο ευρεσιτεχνίας για τα φυτά. Στην ανακοίνωσή της, της 8ης Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή δήλωσε ότι ουδέποτε υπήρξε πρόθεση να χορηγούνται διπλώματα ευρεσιτεχνίας για φυσικά χαρακτηριστικά που εισάγονται σε φυτά μέσω κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών, όπως η διασταύρωση και η επιλογή. Όλα τα κράτη μέλη υποστήριξαν αυτή την ερμηνεία και το διοικητικό συμβούλιο του ΕΓΔΕ τροποποίησε τελικά την πολιτική του, έτσι ώστε να μην χορηγούνται διπλώματα ευρεσιτεχνίας για προϊόντα που προκύπτουν από κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες.

Δυστυχώς, το τεχνικό συμβούλιο προσφυγών του ΕΓΔΕ απέρριψε την απόφαση αυτή στις 18 Δεκεμβρίου 2018, υποστηρίζοντας ότι η σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας υπερισχύει των εκτελεστικών κανόνων του ΕΓΔΕ και ότι, ως εκ τούτου, μπορούν να χορηγούνται διπλώματα ευρεσιτεχνίας για φυτά.

Στο παρόν στάδιο, ο πρόεδρος του ΕΓΔΕ έχει ζητήσει από το ανώτατο συμβούλιο να αποφανθεί οριστικά επί του θέματος. Τρίτα μέρη δικαιούνται να υποβάλουν στο ανώτατο συμβούλιο γραπτές δηλώσεις επί του θέματος πριν από την 1η Οκτωβρίου 2019.

Προτίθεται η Επιτροπή να υποβάλει γραπτή δήλωση στο ανώτατο συμβούλιο προσφυγών του ΕΓΔΕ, προκειμένου να προστατεύσει την καινοτόμο ικανότητα του ευρωπαϊκού τομέα βελτίωσης των φυτών και το γενικό δημόσιο συμφέρον;

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που προκύπτουν από φυσικές διεργασίες δεν μπορούν να κατοχυρώνονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας;

Κατάθεση: 9.9.2019

Διαβίβαση: 11.9.2019

Λήξη προθεσμίας: 18.9.2019

Τελευταία ενημέρωση: 11 Σεπτεμβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου