Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 56kWORD 21k
11 Οκτωβρίου 2019
O-000032/2019

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000032/2019

προς την Επιτροπή

Άρθρο 136 του Κανονισμού

Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc


  Θέμα: Λειτουργία της εσωτερικής αγοράς

Η εσωτερική αγορά αποτελεί το βάση και το μέλλον της ΕΕ. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της πλήρους, δεοντολογικής και ανταγωνιστικής της ολοκλήρωσης είναι θεμελιώδους σημασίας.

Στις 4 Απριλίου 2019 το Κοινοβούλιο ενέκρινε τρεις θέσεις σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την πρώτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα: σχετικά με την απόσπαση οδηγών, τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης, καθώς και σχετικά με τις προσαρμογές στις εξελίξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών. Στις θέσεις αυτές περιλαμβάνονται σημαντικές τροποποιήσεις της πρότασης της Επιτροπής οι οποίες δεν έχουν αξιολογηθεί ποτέ. Επιπλέον, οι διατάξεις αφορούν πολλά ζητήματα και συνεπάγονται την αλλαγή και την επέκταση των κανόνων της ΕΕ για τις οδικές μεταφορές. Οι αλλαγές αυτές θα έχουν αντίκτυπο στους εργαζομένους, στους πελάτες, στον ανταγωνισμό, στη μελλοντική δομή του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να απευθύνουμε τα ακόλουθα ερωτήματα στην Επιτροπή:

Πώς θα επηρεάσει το προτεινόμενο νομικό πλαίσιο τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς; Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του όσον αφορά:

 το ετήσιο κόστος καυσίμων για διαδρομές χωρίς φορτίο το οποίο προκύπτει από την απαίτηση επιστροφής στο κράτος μέλος εγκατάστασης του μεταφορέα·

 την απώλεια εσόδων και τις πρόσθετες διοικητικές δαπάνες για τις επιχειρήσεις στον ευρωπαϊκό τομέα οδικών μεταφορών·

 τις επενδύσεις από εταιρείες του τομέα·

 το επίπεδο απασχόλησης στις εταιρείες διεθνών μεταφορών·

 τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τον τομέα των μεταφορών·

 τις τιμές των υπηρεσιών μεταφορών και τις τιμές των αγαθών για τους Ευρωπαίους πελάτες;

Με ποιον τρόπο θα εφαρμόσουν τα κράτη μέλη μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 96/71/ΕΚ όσον αφορά τις τρίτες χώρες;

Κατάθεση: 11.10.2019

Διαβίβαση: 15.10.2019

Λήξη προθεσμίας: 22.10.2019

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 14 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου