Parlamendi esitatud küsimused
PDF 50kWORD 20k
11. oktoober 2019
O-000032/2019

Suuliselt vastatav küsimus O-000032/2019

komisjonile

Kodukorra artikkel 136

Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc


  Teema: Siseturu toimimine

Siseturg on Euroopa Liidu alus ja tulevik. Väga olulised on siseturu täieliku, eetilise ja konkurentsivõimelise integratsiooni saavutamiseks kasutatavad vahendid.

4. aprillil 2019 võttis parlament vastu kolm esimese lugemise seisukohta seoses liikuvuse paketiga I: sõidukijuhtide lähetamise kohta, sõidu- ja puhkeaja kohta ning maanteetranspordi sektoris toimuvate muutustega kohanemise kohta. Need seisukohad sisaldavad olulisi muudatusettepanekuid komisjoni ettepanekusse, mida ei ole veel hinnatud. Lisaks puudutavad need sätted paljusid küsimusi ning hõlmavad ELi maanteetranspordi reeglistiku muutmist ja laiendamist. Muudatused mõjutavad töötajaid, kliente, konkurentsi, maanteetranspordi sektori tulevast struktuuri ja siseturu toimimist.

Sellega seoses esitame komisjonile järgmised küsimused:

Kuidas mõjutab kavas olev õigusraamistik siseturu toimimist? Kuidas see mõjutab järgmisi aspekte:

 iga-aastane kütusekulu tühisõitudeks, tulenevalt nõudest, et vedaja peab naasma oma asukohaliikmesriiki;

 Euroopa maanteetranspordi sektoris tegutsevate ettevõtjate saamata jäänud tulu ja lisahalduskulud;

 selle sektori ettevõtete investeeringud;

 tööhõive määr rahvusvahelistes transpordiettevõtetes;

 transpordisektori tekitatud kasvuhoonegaaside heide tervikuna;

 transpordi maksumus ja kaubahinnad Euroopa tarbijatele?

Kuidas hakkavad liikmesriigid kolmandate riikide suhtes rakendama direktiivi 96/71/EÜ kohaseid meetmeid?

Esitatud: 11.10.2019

Edastatud: 15.10.2019

Vastuse tähtaeg: 22.10.2019

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 14. oktoober 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika