Deputātu jautājumi
PDF 53kWORD 19k
2019. gada 11. oktobris
O-000032/2019

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000032/2019

Komisijai

Reglamenta 136. pants

Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc


  Temats: Iekšējā tirgus darbība

Iekšējais tirgus ir ES pamats un nākotne. Lai tā integrācija būtu pilnīga, ētiska un konkurētspējīga, izšķirīga nozīme ir izmantotajiem līdzekļiem.

Parlaments 2019. gada 4. aprīlī pirmajā lasījumā pieņēma trīs nostājas par I mobilitātes paketi, proti, par šoferu norīkošanu darbā, braukšanas laiku un atpūtas periodiem un par pielāgošanos tendencēm autotransporta nozarē. Šīs nostājas ietver būtiskus grozījumus Komisijas priekšlikumā, kuri nekad nav tikuši izvērtēti. Turklāt šie noteikumi skar daudzas problēmas un ietvers ES autotransporta noteikumu maiņu un paplašināšanu. Šīs pārmaiņas ietekmēs darbiniekus, patērētājus, konkurenci, autopārvadājumu nozares turpmāko struktūru un iekšējā tirgus darbību.

Šajā sakarībā mēs vēlētos uzdot Komisijai turpmāk minētos jautājumus.

Kā ierosinātais tiesiskais regulējums ietekmēs iekšējā tirgus darbību? Kāda būs tā ietekme uz šādām jomām:

 degvielas gada izmaksas par tukšbraucieniem, kas rodas dēļ prasības atgriezties pārvadātāja reģistrācijas dalībvalstī;

 Eiropas autotransporta nozares uzņēmumu negūtie ieņēmumi un papildu administratīvie izdevumi;

 uzņēmumu ieguldījumi nozarē;

 nodarbinātības līmenis starptautiskajos transporta uzņēmumos;

 kopējās transporta nozares radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas;

 Eiropas patērētāju maksātās transporta un preču cenas?

Kā dalībvalstis īstenos pasākumus, kas līdzvērtīgi Direktīvai 96/71/EK attiecībā uz trešām valstīm?

Iesniegšanas datums: 11.10.2019

Nosūtīts: 15.10.2019

Termiņš atbildei: 22.10.2019

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 14. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika