Interpelacje
PDF 54kWORD 20k
11 października 2019
O-000032/2019

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000032/2019

do Komisji

art. 136 Regulaminu PE

Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc


  Przedmiot: Funkcjonowanie rynku wewnętrznego

Rynek wewnętrzny jest podstawą i przyszłością UE. Zasadnicze znaczenie mają środki stosowane do osiągnięcia pełnej, etycznej i konkurencyjnej integracji.

W dniu 4 kwietnia 2019 r. Parlament przyjął trzy stanowiska w pierwszym czytaniu związane z pierwszym pakietem dotyczącym mobilności: w sprawie delegowania kierowców, w sprawie czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku oraz w sprawie dostosowania do rozwoju sytuacji w sektorze transportu drogowego. Stanowiska te zawierają istotne poprawki do wniosku Komisji, które nigdy nie zostały poddane ocenie. Ponadto przepisy dotyczą wielu kwestii i będą się wiązać z koniecznością zmiany i rozszerzenia unijnych przepisów w zakresie transportu drogowego. Zmiany te będą miały wpływ na pracowników, klientów, konkurencję, przyszłą strukturę sektora transportu drogowego towarów oraz na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Chcielibyśmy w związku z tym zwrócić się do Komisji z następującymi pytaniami:

W jaki sposób proponowane ramy prawne wpłyną na funkcjonowanie rynku wewnętrznego? Jaki będzie ich wpływ, jeśli chodzi o:

 roczny koszt paliwa ponoszony z powodu pustych przebiegów wynikających z wymogu powrotu do państwa członkowskiego siedziby przewoźnika;

 utratę dochodów i dodatkowe wydatki administracyjne ponoszone przez przedsiębiorstwa w europejskim sektorze transportu drogowego;

 inwestycje przedsiębiorstw w sektorze;

 poziom zatrudnienia w międzynarodowych przedsiębiorstwach transportowych;

 całkowite emisje gazów cieplarnianych pochodzących z sektora transportu;

 ceny transportu i ceny towarów dla klientów europejskich?

W jaki sposób państwa członkowskie wdrożą środki równoważne z przepisami dyrektywy 96/71/WE w odniesieniu do państw trzecich?

Przedłożone: 11.10.2019

Przekazane: 15.10.2019

Termin na udzielenie odpowiedzi: 22.10.2019

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 14 października 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności