Parlamentné otázky
PDF 53kWORD 20k
11. októbra 2019
O-000032/2019

Otázka na ústne zodpovedanie O-000032/2019

Komisii

článok 136 rokovacieho poriadku

Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc


  Vec: Fungovanie vnútorného trhu

Vnútorný trh je základom EÚ a jej budúcnosťou. Prostriedky dosiahnutie jeho úplnej, etickej a konkurencieschopnej integrácie sú zásadného významu.

4. apríla 2019 prijal Parlament v prvom čítaní tri pozície v súvislosti s balíkom opatrení v oblasti mobility I: o vysielaní vodičov, o čase jazdy a dobách odpočinku a o úpravách vývoja v odvetví cestnej dopravy. Tieto pozície prinášajú k návrhu Komisie podstatné pozmeňujúce návrhy, ktoré neboli nikdy predmetom posúdenia. Tieto ustanovenia sa navyše týkajú mnohých otázok a povedú k zmene a rozšíreniu pravidiel cestnej dopravy v EÚ. Tieto zmeny budú mať dosah na pracovníkov, zákazníkov, hospodársku súťaž, štruktúru cestnej nákladnej dopravy ako odvetvia v budúcnosti a fungovanie vnútorného trhu.

V tejto súvislosti by sme Komisii chceli položiť nasledujúce otázky:

Aký bude mať navrhovaný právny rámec vplyv na fungovanie vnútorného trhu? Aký bude mať vplyv z hľadiska:

 ročných nákladov na pohonné hmoty v jazdách naprázdno, ktoré sú potrebné na návrat do členského štátu sídla dopravcu;

 straty na príjmoch a dodatočných administratívnych nákladov podnikov v odvetví cestnej dopravy v Európe;

 investícií podnikov do tohto odvetvia;

 úrovne zamestnanosti v medzinárodných dopravných podnikoch;

 celkových emisií skleníkových plynov z dopravy;

 cien za prepravu a cien tovaru pre európskych zákazníkov?

Ako budú členské štáty vykonávať opatrenia zodpovedajúce smernici 96/71/ES s ohľadom na tretie krajiny?

Predložené: 11.10.2019

Postúpené: 15.10.2019

Termín na zodpovedanie: 22.10.2019

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 14. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia