Парламентарен въпрос - O-000037/2019Парламентарен въпрос
O-000037/2019

Телефонни номера за услуги 0800

Въпрос с искане за устен отговор  O-000037/2019/rev.1
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
от името на групата PPE

Процедура : 2019/2937(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000037/2019
Внесени текстове :
O-000037/2019 (B9-0059/2019)
Гласувания :
Приети текстове :

Въпреки че въвеждането на регламентите на ЕС относно роуминга и на валидния за целия ЕС номер 112 за спешни повиквания и Европейският кодекс за електронни съобщения бяха важни стъпки към създаването на истински единен пазар в областта на телекомуникациите, нужно е ЕС да направи повече, тъй като не всички пречки са преодолени.

Едно такова препятствие, особено неприемливо за единния ни пазар, е свързано с безплатния телефонен номер за услуги 0800. Този номер се използва например, за да се позволи на семействата на болнични пациенти да се обаждат и да искат информация в болницата. Понастоящем обаче номерът не функционира през граница и съответно не е възможно семейството на болен пациент да се обади и да поиска информация в болница в друга държава членка.

Тъй като това положение е неприемливо в един интегриран и функциониращ единен пазар:

Внесен: 20/11/2019

Краен срок: 21/02/2020

Последно осъвременяване: 10 ноември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност