Parlamentsfråga - O-000037/2019Parlamentsfråga
O-000037/2019

Kundtjänstnummer med prefixet 0800

20.11.2019

Fråga för muntligt besvarande  O-000037/2019/rev.1
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
för PPE-gruppen

Förfarande : 2019/2937(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000037/2019
Ingivna texter :
O-000037/2019 (B9-0059/2019)
Omröstningar :
Antagna texter :

EU:s roamingförordningar, det EU-täckande larmnumret 112 och den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation var viktiga steg mot en verklig inre marknad för telekommunikation, men EU måste göra mer, eftersom det finns hinder kvar.

Ett särskilt hinder som är oacceptabelt på vår inre marknad rör gratisnummer som börjar med 0800. De används till exempel av familjemedlemmar till sjukhuspatienter för att ringa och be om information. De fungerar dock för närvarande inte över gränserna, vilket gör det omöjligt för familjemedlemmar att ringa till ett sjukhus i en annan medlemsstat för att be om information om en patient.

Denna situation är oacceptabel på en integrerad och fungerande inre marknad.

Ingiven: 20/11/2019

Sista svarsdag: 21/02/2020

Senaste uppdatering: 10 november 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy