Парламентарни въпроси
PDF 50kWORD 10k
28 ноември 2019 г.
O-000039/2019
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Pascal Durand
от името на групата Renew
Marie Toussaint
от името на групата Verts/ALE
 Относно: Реформа на общите принципи на процедурата на комитет

В началото на 2017 г. Комисията публикува законодателно предложение за преглед на т.нар. „процедура на комитет“ (комитология), чрез която Комисията упражнява предоставените ѝ от законодателя на ЕС изпълнителни правомощия с помощта на комитети от представители на държавите членки. Този проект за регламент подчертава необходимостта от осигуряване на по-голяма отчетност от страна на държавите членки в процеса на вземане на решения, водещ до приемането на актове за изпълнение.

Целта на тази реформа е да се избегне твърде честата ситуация, при която комитетите по „комитология“, съставени от представители на държавите членки, не могат да постигнат квалифицирано мнозинство и поради това приключват с „без становище“. В обяснителния меморандум към проекта за регламент Комисията признава, че е проблематичен фактът, че разрешенията за ГМО или за активните вещества в пестицидите все още могат да се предоставят дори в случай на „липса на становище“, тъй като „тези решения често засягат чувствителни от политическа гледна точка въпроси, които оказват пряко въздействие върху гражданите и предприятията, по-специално в областта на здравето и безопасността на хората, животните и растенията“. Освен това в повечето случаи преобладаващата позиция на повечето държави членки е да гласуват „против“ или да се въздържат.

Член 6, параграф 3 от Регламента за комитологията от 2011 г. не задължава Комисията да предоставя разрешение в случаите на „липса на становище“ в апелативния комитет, а в съображение 14 от регламента се посочва, че Комисията следва да избягва да се противопоставя на преобладаващата позиция на апелативния комитет. В осмия си мандат Парламентът прие няколко резолюции за възражение срещу решения за пускане на пазара на чувствителни вещества и продукти поради опасения относно рисковете за здравето на хората и животните, както и за околната среда. Комисията обаче продължава да приема актове за изпълнение в случаите на „без становище“ и следователно прави това без подкрепата на държавите членки и въпреки възраженията на Парламента.

Как Комисията обяснява факта, че продължава да приема актове за изпълнение, когато е налице явна липса на подкрепа от страна на съзаконодателите?

Ще продължи ли Комисията с първоначалното си предложение за реформа на Регламента относно комитологията и на неговите общи принципи, уреждащи механизмите за контрол от страна на държавите членки върху упражняването от страна на Комисията на нейните изпълнителни правомощия?

Как възнамерява Комисията да преодолее блокирането в Съвета по тези въпроси?

Внесен: 28/11/2019

Краен срок: 29/02/2020

Език, на който е внесен въпросът: PT
Последно осъвременяване: 6 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност