Parlamentní otázky
PDF 46kWORD 10k
28. listopadu 2019
O-000039/2019
Otázka k ústnímu zodpovězení
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Pascal Durand
za skupinu Renew
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE
 Předmět: Reforma obecných zásad komitologie

Počátkem roku 2017 zveřejnila Komise legislativní návrh přezkumu tzv. postupu „komitologie“, kterým Komise s pomocí výborů složených ze zástupců členských států vykonává své prováděcí pravomoci svěřené jí normotvůrcem EU. Tento návrh nařízení důrazně prosazuje potřebu zajistit v rámci procesu rozhodování vedoucího k přijetí prováděcích aktů větší míru zodpovědnosti na straně členských států.

Cílem této reformy je zabránit až příliš častému scénáři, kdy výbory komitologie složené ze zástupců členských států nejsou schopny dosáhnout kvalifikované většiny, a uzavřou své jednání „bez stanoviska“. V důvodové zprávě k návrhu nařízení Komise přiznává, že je problematické, když lze udělovat povolení pro GMO nebo aktivní látky v pesticidech i v případech, kdy není k dispozici stanovisko těchto výborů, protože „se tato rozhodnutí často týkají politicky citlivých záležitostí s přímým dopadem na občany a podniky, zejména v oblasti zdraví a bezpečnosti osob, zvířat a rostlin“. Navíc je ve většině případů převažujícím postojem většiny členských států hlasovat proti návrhu nebo se zdržet.

Čl. 6 odst. 3 nařízení o komitologii z roku 2011 neukládá Komisi povinnost udělovat povolení v případě, že jednání odvolacího výboru skončí „bez stanoviska“, a ve 14. bodě odůvodnění se uvádí, že by Komise neměla jít proti převažujícímu postoji v odvolacím výboru. Ve své osmém volebním období přijal Parlament několik usnesení, v nichž vznesl námitky proti prováděcím rozhodnutím o uvádění citlivých látek a produktů na trh kvůli tomu, že byly vyjádřeny obavy z rizik pro lidské zdraví a zdraví zvířat a také pro životní prostředí. Komise však i nadále přijímá prováděcí akty i v případě „bez stanoviska“ výboru, a činí tak tudíž bez podpory členských států a navzdory námitkám Parlamentu.

Jak Komise vysvětlí, že i nadále přijímá prováděcí akty, a jednoznačně přitom nemá podporu spolunormotvůrců?

Nechá Komise i dále projednávat svůj původní návrh na reformu nařízení o komitologii a jeho obecných zásad, kterými se řídí mechanismy, jimiž členské státy kontrolují výkon prováděcích pravomocí Komise?

Jak má Komise v úmyslu odblokovat jednání v Radě o těchto záležitostech?

Předložení: 28/11/2019

Platná do: 29/02/2020

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: PT
Poslední aktualizace: 6. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí