Parlamendi esitatud küsimused
PDF 40kWORD 10k
28. november 2019
O-000039/2019
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Pascal Durand
fraktsiooni Renew nimel
Marie Toussaint
fraktsiooni Verts/ALE nimel
 Teema: Komiteemenetluse üldpõhimõtete reform

2017. aasta alguses avaldas komisjon seadusandliku ettepaneku, et vaadata läbi komiteemenetlus, mille kohaselt kasutab komisjon talle ELi seadusandja poolt antud rakendamisvolitusi liikmesriikide esindajatest koosnevate komiteede abiga. Määruse eelnõus rõhutatakse vajadust tagada liikmesriikide suurem vastutus otsustusprotsessis, mille tulemusel võetakse vastu rakendusaktid.

Reformi eesmärk on vältida liiga sagedast olukorda, kus liikmesriikide esindajatest koosnevates komiteemenetluse komiteedes ei saavutata kvalifitseeritud häälteenamust ja seetõttu lõpeb nende töö tulemusega „arvamus puudub“. Määruse eelnõu seletuskirjas tunnistab komisjon, et on problemaatiline, et lubasid GMOdele või pestitsiidide toimeainetele võib anda ka arvamuse puudumise korral, kuna „kõnealustes otsustes käsitletakse sageli poliitiliselt tundlikke küsimusi, millel on otsene mõju kodanikele ja ettevõtjatele, eelkõige inimeste, loomade ja taimede tervise ja turvalisuse valdkonnas“. Lisaks enamikul juhtudel suurem osa liikmesriike kas hääletab vastu või hoiab hääletamisest kõrvale.

2011. aasta komiteemenetluse määruse artikli 6 lõikes 3 ei kohustata komisjoni andma luba juhul, kui apellatsioonikomitee ei esita arvamust, ning määruse põhjenduses 14 on sätestatud, et komisjon peaks vältima vastuollu minemist apellatsioonikomitees valdava seisukohaga. Kaheksandal ametiajal võttis Euroopa Parlament vastu mitu resolutsiooni, milles väljendati vastuseisu tundlike ainete ja toodete turule laskmist käsitlevatele rakendusotsustele, kuna tunti muret ohtude pärast inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale. Sellele vaatamata jätkab komisjon arvamuse puudumise korral rakendusaktide vastuvõtmist ning teeb seda järelikult ilma liikmesriikide toetuseta ja parlamendi vastuväidetest hoolimata.

Kuidas selgitab komisjon seda, et ta jätkab rakendusaktide vastuvõtmist, kui kaasseadusandjate toetus on selgelt puudulik?

Kas komisjon jätkab oma esialgset ettepanekut reformida komiteemenetluse määrust ja selle üldpõhimõtteid, mis reguleerivad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes?

Kuidas kavatseb komisjon tulla välja seoses nende küsimustega nõukogus tekkinud ummikseisust?

Esitatud: 28/11/2019

Tähtaeg: 29/02/2020

Keel, milles küsimus esitati: PT
Viimane päevakajastamine: 6. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika