Parlamentné otázky
PDF 46kWORD 10k
28. novembra 2019
O-000039/2019
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Pascal Durand
v mene skupiny Renew
Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE
 Vec: Reforma všeobecných zásad komitológie

Začiatkom roka 2017 Komisia uverejnila legislatívny návrh na preskúmanie tzv. komitologického postupu, prostredníctvom ktorého Komisia vykonáva vykonávacie právomoci, ktoré na ňu preniesol zákonodarca EÚ, s pomocou výborov zástupcov členských štátov. V danom návrhu nariadenia trvá na potrebe zabezpečiť väčšiu zodpovednosť členských štátov v rozhodovacom procese, ktorý vedie k prijatiu vykonávacích aktov.

Cieľom tejto reformy je vyhnúť sa príliš častému scenáru, keď komitologické výbory zložené zo zástupcov členských štátov nemôžu dosiahnuť kvalifikovanú väčšinu, a preto nedospejú k žiadnemu stanovisku. V dôvodovej správe k návrhu nariadenia Komisia uznáva, že je problematické, ak povolenia pre GMO alebo účinné látky v pesticídoch možno naďalej udeľovať aj v prípadoch „žiadneho stanoviska“, keďže „uvedené rozhodnutia sa často týkajú politicky citlivých záležitostí s priamym vplyvom na občanov a podniky, najmä v oblasti ochrany zdravia alebo bezpečnosti ľudí, zvierat alebo rastlín“. Navyše vo väčšine prípadov uplatňuje väčšina členských štátov prevažne taký postoj, že hlasuje proti alebo sa zdrží hlasovania.

Z článku 6 ods. 3 nariadenia o komitológii z roku 2011 Komisii nevyplýva povinnosť udeliť povolenie v prípadoch, keď odvolací výbor nevydá žiadne stanovisko, a v odôvodnení 14 nariadenia sa uvádza, že Komisia by sa mala vyhýbať tomu, aby rozhodla v rozpore s prevládajúcim stanoviskom odvolacieho výboru. V ôsmom volebnom období Parlament prijal niekoľko uznesení, v ktorých namieta proti vykonávacím rozhodnutiam o umiestnení citlivých látok a výrobkov na trh z dôvodu obáv v súvislosti s rizikami pre zdravie ľudí a zvierat, ako aj pre životné prostredie. Komisia však naďalej prijíma vykonávacie akty v prípadoch „žiadneho stanoviska“, a preto tak činí bez podpory členských štátov a napriek námietkam Parlamentu.

Ako môže Komisia vysvetliť, že naďalej prijíma vykonávacie akty, v prípade ktorých jasne chýba podpora spoluzákonodarcov?

Bude Komisia presadzovať svoj pôvodný návrh reformy nariadenia o komitológii a jeho všeobecných zásad, ktorými sa riadia mechanizmy kontroly členských štátov nad vykonávaním vykonávacích právomocí Komisie?

Ako chce Komisia prekonať patovú situáciu v Rade v týchto otázkach?

Predložené: 28/11/2019

Termín na zodpovedanie: 29/02/2020

Pôvodný jazyk otázky: PT
Posledná úprava: 6. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia