Parlamentní otázky
PDF 43kWORD 10k
5. prosince 2019
O-000041/2019
Otázka k ústnímu zodpovězení
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Monika Hohlmeier
za Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 Předmět: Střet zájmů a korupce dotýkající se ochrany finančních zájmů Evropské unie v členských státech

Ve svém usnesení ze dne 26. března 2019 o souhrnném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 vyjádřil Parlament své hluboké znepokojení a požádal Komisi, aby podnikla kroky ohledně některých případů, u nichž existuje riziko nesprávného využívání prostředků EU ve významných politických oblastech, například v zemědělství a v oblasti soudržnosti. Podobné případy mohou narušit důvěru občanů v orgány a instituce EU a mít negativní dopad na provádění příslušných politik, přičemž zároveň mají zásadní ekonomický, sociální a environmentální dopad na každodenní život občanů.

Pokud jde o případy zneužívání finančních prostředků EU v členských státech (především ve společné zemědělské politice, Fondu soudržnosti a Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova), které zahrnují zavedené systémy a také úředníky/funkcionáře na vysoké úrovni, domnívá se Komise na základě svých zkušeností, kontrol na místě a již provedených auditů, že se jedná o systémové nedostatky, nebo pouze o jednotlivé případy nesprávného využívání?

Jaká opatření Komise podnikla nebo hodlá přijmout s cílem chránit finanční zájmy Evropské unie a odstranit důsledky nebo potenciální riziko nesprávného využívání finančních prostředků EU, které zahrnuje takovéto systémy a vysoce postavené úředníky?

Jaká opatření hodlá Komise přijmout s cílem zvýšit transparentnost, pokud jde o konečné příjemce finančních prostředků EU, jestliže se jedná o vlastnické struktury, jako jsou společnosti-akcionáři?

Pokud se stanoví strop s cílem umožnit lepší přístup k finančním prostředkům EU malým hospodářstvím nebo mikropodnikům a malým podnikům, jaká opatření by zabránila umělému rozdělení velkých hospodářství/podniků na menší v rámci stejného vlastnictví, pouze s cílem obejít stanovený strop?

Jak Komise hodlá řešit případy, o nichž v nedávné době informovaly sdělovací prostředky, a jak hodlá zajistit, aby k podobným případům nedocházelo v budoucnu?

Plánuje Komise na základě článku 61 finančního nařízení 2018/1046 nějaké kroky za účelem šetření a přijetí opatření, pokud jde o možné situace, kdy dochází ke střetu zájmů v členských státech?

Předložení: 05/12/2019

Platná do: 06/03/2020

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 10. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí