Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 41kWORD 10k
5. december 2019
O-000041/2019
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Monika Hohlmeier
for Budgetkontroludvalget
 Om: Interessekonflikter og korruption, der påvirker beskyttelsen af EU's finansielle interesser i medlemsstaterne

I sin beslutning af 26. marts 2019 om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 gav Parlamentet udtryk for alvorlig bekymring og anmodede Kommissionen om at træffe foranstaltninger vedrørende flere sager, der indebærer risiko for ulovlig anvendelse af EU-midler inden for vigtige politikområder såsom landbrug og samhørighed. Sådanne tilfælde truer med at underminere borgernes tillid til EU-institutionerne og indvirker negativt på gennemførelsen af politikker og har dermed en afgørende økonomisk, social og miljømæssig indvirkning på borgernes dagligdag.

Betragter Kommissionen på grundlag af sine erfaringer, kontrol på stedet og de tidligere gennemførte revisioner tilfælde af misbrug af EU-midler (hovedsagelig indenfor den fælles landbrugspolitik, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne) i medlemsstater, der involverer etablerede ordninger samt højtstående embedsmænd/hvervsindehavere, som systemiske mangler eller blot som individuelle tilfælde af uretmæssig anvendelse?

Hvilke foranstaltninger har Kommissionen iværksat eller planlægger den at træffe for at beskytte EU's finansielle interesser og fjerne konsekvenserne af eller den potentielle risiko for ulovlig anvendelse af EU-midler, der involverer sådanne ordninger og højtstående embedsmænd?

Hvilke foranstaltninger agter den at træffe for at øge gennemsigtigheden for så vidt angår de endelige modtagere af EU-midler i tilfælde, hvor ejerskabsstrukturer såsom aktionærselskaber er involveret?

Når der indføres et loft for at give små bedrifter eller mikrovirksomheder/små virksomheder bedre adgang til EU-midler, hvilke foranstaltninger vil i så fald kunne forhindre, at store bedrifter/virksomheder kunstigt opdeles i mindre bedrifter under samme ejerskab for at undgå loftet?

Hvordan planlægger Kommissionen at håndtere de sager, der for nylig er blevet rapporteret i medierne, og hvordan agter den at forhindre, at der opstår en lignende sag i fremtiden?

Planlægger Kommissionen på grundlag af artikel 61 i finansforordningen (2018/1046) at foretage undersøgelser og træffe foranstaltninger vedrørende mulige situationer med interessekonflikter i medlemsstaterne?

Indgivet: 05/12/2019

Svarfrist: 06/03/2020

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 10. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik