Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 37kWORD 10k
5. joulukuuta 2019
O-000041/2019
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Monika Hohlmeier
talousarvion valvontavaliokunnan puolesta
 Aihe: Eturistiriitojen ja korruption vaikutus EU:n taloudellisten etujen suojaamiseen jäsenvaltioissa

Parlamentti antoi 26. maaliskuuta 2019 päätöslauselman Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 ja ilmaisi siinä vakavan huolensa ja pyysi komissiota ryhtymään toimenpiteisiin usean sellaisen tapauksen osalta, joihin sisältyi riski EU:n varojen sääntöjenvastaisesta käytöstä esimerkiksi maatalous- ja koheesiopolitiikan kaltaisilla tärkeillä politiikan aloilla. Tällaiset tapaukset uhkaavat rapauttaa kansalaisten luottamusta EU:n toimielimiin ja ne vaikuttavat negatiivisesti ohjelmien täytäntöönpanoon, ja tätä kautta niillä on merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia kansalaisten jokapäiväiseen elämään.

Katsooko komissio kokemustensa, paikan päällä tehtyjen tarkastusten sekä jo suoritettujen tilintarkastusten perusteella, että jäsenvaltioissa havaitut EU:n varojen väärinkäyttöä koskevat tapaukset (lähinnä yhteisen maatalouspolitiikan, koheesiorahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston puitteissa), joihin liittyy vakiintuneita järjestelmiä sekä korkean tason virkamiehiä tai viranhaltijoita, ovat merkki järjestelmätason puutteista vai yksittäisiä sääntöjenvastaisen käytön tapauksia?

Mihin toimenpiteisiin komissio on ryhtynyt tai mitä se aikoo tehdä EU:n taloudellisten etujen suojaamiseksi ja välttääkseen EU:n varojen sääntöjenvastaisen käytön seuraukset tai mahdollisen sääntöjen vastaisen käytön riskin tällaisissa tapauksissa, joihin liittyy vakiintuneita järjestelmiä ja korkean tason virkamiehiä?

Mitä toimenpiteitä komissio aikoo toteuttaa lisätäkseen avoimuutta EU-rahoituksen lopullisten edunsaajien suhteen tilanteissa, joihin liittyy esimerkiksi osakasyhtiöiden kaltaisia omistusrakenteita?

Jos otetaan käyttöön yläraja, jonka tarkoituksena on parantaa pientilojen ja mikro- ja pienyritysten mahdollisuuksia saada EU-rahoitusta, millä toimenpiteillä estetään suurten tilojen tai yritysten keinotekoinen pilkkominen pienempiin samassa omistuksessa oleviin osiin vain tämän ylärajan kiertämiseksi?

Miten komissio aikoo ratkaista viime aikoina tiedotusvälineissä raportoidut tapaukset ja miten se aikoo estää vastaavanlaisten tapausten toistumisen tulevaisuudessa?

Suunnitteleeko komissio varainhoitoasetuksen 2018/1046 61 artiklan perusteella toimenpiteitä mahdollisten eturistiriitatapausten tutkimiseksi ja niihin puuttumiseksi jäsenvaltioissa?

Jätetty: 05/12/2019

Määräaika: 06/03/2020

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 10. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö