Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 39kWORD 10k
5 Nollaig 2019
O-000041/2019
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 136
Monika Hohlmeier
thar ceann an Choiste um Rialú Buiséadach
 Ábhar: Coinbhleacht leasa agus éilliú a dhéanann difear do chosaint leasanna airgeadais AE sna Ballstáit

Ina rún an 26 Márta 2019 maidir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2017, chuir Parlaimint na hEorpa in iúl go raibh imní mhór uirthi agus d’iarr sí go ndéanfadh an Coimisiún gníomhaíocht maidir le roinnt cásanna ina bhfuil baol ann go mbainfí úsáid mhírialta as cistí AE i réimsí tábhachtacha beartais amhail talmhaíocht agus comhtháthú. Tá an baol ann go mbainfidh cásanna den sórt sin an bonn den mhuinín atá ag saoránaigh as institiúidí an Aontais agus go mbeidh tionchar diúltach acu ar chur chun feidhme beartas agus, dá réir sin, go mbeidh tionchar ríthábhachtach eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil acu ar shaol laethúil na saoránach.

Bunaithe ar thaithí an Choimisiúin, ar sheiceálacha ar an láthair agus ar na hiniúchtaí a rinneadh cheana, an measann sé i leith cásanna ina mbaintear mí-úsáid as cistí an Aontais (an comhbheartas talmhaíochta, an Ciste Comhtháthaithe agus an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe den chuid is mó) i mBallstáit lena mbaineann scéimeanna bunaithe, mar aon le hoifigigh/sealbhóirí oifige ardleibhéil, gur easnaimh chórasacha iad nó nach bhfuil iontu ach cásanna aonair ina bhfuil úsáid neamhrialta ar siúl?

Cad iad na bearta atá déanta ag an gCoimisiún nó atá beartaithe aige a dhéanamh chun leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh a chosaint agus chun deireadh a chur leis na hiarmhairtí nó leis an mbaol a d’fhéadfadh a bheith ann go mbainfí úsáid mhírialta as cistí an Aontais a bhaineann le scéimeanna agus le hoifigigh ardleibhéil den sórt sin?

Cad iad na bearta atá beartaithe aige a dhéanamh chun trédhearcacht a mhéadú maidir le tairbhithe deiridh chistí AE, i gcás ina bhfuil struchtúir úinéireachta amhail cuideachtaí scairshealbhóirí i gceist?

Nuair a thugtar tairseach uasteorannaithe isteach chun rochtain níos fearr ar chistí AE a thabhairt d’fheirmeacha beaga nó do mhicrifhiontair/fhiontair bheaga, cad iad na bearta a chuirfeadh cosc ar fheirmeacha móra/fhiontair mhóra a bhriseadh suas go saorga ina bhfeirmeacha níos lú faoin úinéireacht chéanna, díreach ar mhaithe leis an tairseach uasteorannaithe a sheachaint?

Cad atá sé beartaithe aige chun réiteach a fháil ar na cásanna a tuairiscíodh sna meáin le déanaí agus conas atá sé i gceist aige cás den chineál céanna a chosc amach anseo?

An bhfuil aon bhearta á bpleanáil ag an gCoimisiún, ar bhonn Airteagal 61 de Rialachán Airgeadais 2018/1046, chun cásanna coinbhleachta leasa sna Ballstáit a d’fhéadfadh a bheith ann a imscrúdú agus gníomhaíocht a dhéanamh ina leith?

Curtha síos: 05/12/2019

Spriocdháta i gcomhair freagra: 06/03/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 10 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais