Deputātu jautājumi
PDF 43kWORD 10k
2019. gada 5. decembris
O-000041/2019
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Monika Hohlmeier
Budžeta kontroles komitejas vārdā
 Temats: Interešu konflikts un korupcija, kas skar ES finanšu interešu aizsardzību dalībvalstīs

Parlaments 2019. gada 26. marta rezolūcijā par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējo budžetu pauda nopietnas bažas un pieprasīja Komisijai rīkoties attiecībā uz vairākiem gadījumiem, kas saistīti ar ES līdzekļu nepareizas izmantošanas risku tādās svarīgās politikas jomās kā lauksaimniecība un kohēzija. Šādi gadījumi var apdraudēt pilsoņu uzticēšanos ES iestādēm un negatīvi ietekmēt politikas nostādņu īstenošanu, un tam savukārt ir būtiska ekonomiska, sociāla un vidiska ietekme uz pilsoņu ikdienas dzīvi.

Ņemot vērā Komisijas pieredzi, pārbaudes uz vietas un jau veiktās revīzijas, vai tā uzskata ES līdzekļu (galvenokārt kopējās lauksaimniecības politikas, Kohēzijas fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļu) nepareizas izmantošanas gadījumus dalībvalstīs, kuros ir iesaistītas izveidotas shēmas, kā arī augsta līmeņa ierēdņi/amatpersonas, par sistēmiskiem trūkumiem vai tikai atsevišķiem nepareizas izmantošanas gadījumiem?

Kādus pasākumus Komisija ir veikusi vai plāno veikt, lai aizsargātu ES finanšu intereses un novērstu ES līdzekļu nepareizas izmantošanas sekas vai iespējamu risku, ja tajā ir iesaistītas šādas shēmas un augsta līmeņa ierēdņi?

Kādus pasākumus tā plāno veikt, lai palielinātu pārredzamību attiecībā uz ES līdzekļu galīgajiem saņēmējiem, ja ir iesaistītas tādas īpašumtiesību struktūras kā akcionāru uzņēmumi?

Ja tiks ieviests maksimuma slieksnis, lai mazās lauku saimniecības vai mikrouzņēmumi / mazie uzņēmumi varētu labāk piekļūt ES līdzekļiem, kādi pasākumi novērstu lielo lauku saimniecību / uzņēmumu mākslīgu sadalīšanu mazākās lauku saimniecībās / uzņēmumos ar tiem pašiem īpašnieki tikai tādēļ, lai izvairītos no maksimuma sliekšņa piemērošanas?

Kā tā plāno atrisināt gadījumus, par kuriem nesen ziņots plašsaziņas līdzekļos, un kā tā plāno novērst līdzīgu gadījumu rašanos nākotnē?

Vai Komisija, pamatojoties uz Finanšu regulas (Regula 2018/1046) 61. pantu, plāno veikt pasākumus, lai izmeklētu un rīkotos saistībā ar iespējamām interešu konflikta situācijām dalībvalstīs?

Iesniegšanas datums: 05/12/2019

Termiņš: 06/03/2020

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 10. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika