Interpelacje
PDF 46kWORD 10k
5 grudnia 2019
O-000041/2019
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Monika Hohlmeier
w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej
 Przedmiot: Konflikt interesów i korupcja wpływające na ochronę interesów finansowych UE w państwach członkowskich

W rezolucji z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 Parlament wyraził poważne zaniepokojenie i zwrócił się do Komisji o podjęcie działań w odniesieniu do kilku przypadków charakteryzujących się ryzykiem nieprawidłowego wykorzystania funduszy UE w ważnych obszarach polityki, takich jak rolnictwo i spójność. Takie przypadki grożą podważeniem zaufania obywateli do instytucji UE i mają negatywny wpływ na realizację strategii politycznych, choć mają zasadniczy wpływ gospodarczy, społeczny i środowiskowy na codzienne życie obywateli.

W oparciu o doświadczenia Komisji, przeprowadzone kontrole na miejscu oraz audyty, czy przypadki niewłaściwego wykorzystania funduszy UE (głównie w ramach wspólnej polityki rolnej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) w państwach członkowskich, angażujące ustanowione systemy oraz urzędników wysokiego szczebla / osoby sprawujące urzędy, są postrzegane przez Komisję jako systemowe niedociągnięcia, czy tylko pojedyncze przypadki nieprawidłowego wykorzystania środków?

Jakie środki Komisja podjęła lub planuje podjąć w celu ochrony interesów finansowych UE i wyeliminowania konsekwencji lub potencjalnego ryzyka nieprawidłowego wykorzystania funduszy UE z udziałem wspomnianych systemów i urzędników wysokiego szczebla?

Jakie środki Komisja zamierza podjąć w celu zwiększenia przejrzystości w odniesieniu do ostatecznych beneficjentów funduszy UE w przypadku gdy zaangażowane są struktury własnościowe, takie jak spółki akcyjne?

W przypadku wprowadzenia progu ograniczającego, mającego umożliwić lepszy dostęp do funduszy UE małym gospodarstwom rolnym lub mikroprzedsiębiorstwom / małym przedsiębiorstwom, jakie środki zapobiegłyby sztucznemu rozpadowi dużych gospodarstw/przedsiębiorstw na mniejsze, choć należące do tych samych właścicieli, aby uniknąć progu ograniczającego?

W jaki sposób Komisja zamierza rozwiązać sprawy, o których niedawno donoszono w mediach, i w jaki sposób zamierza zapobiec wystąpieniu podobnych sytuacji w przyszłości?

Czy Komisja planuje podjęcie jakichkolwiek środków na podstawie art. 61 rozporządzenia finansowego 2018/1046 w celu zbadania spraw i podjęcia działań w związku z możliwymi sytuacjami konfliktu interesów w państwach członkowskich?

Przedłożone: 05/12/2019

Termin ważności: 06/03/2020

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności