Parlamentné otázky
PDF 41kWORD 10k
5. decembra 2019
O-000041/2019
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Monika Hohlmeier
v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu
 Vec: Konflikt záujmov a korupcia s dosahom na ochranu finančných záujmov EÚ v členských štátoch

Parlament vo svojom uznesení z 26. marca 2019 o všeobecnom rozpočte Európskej únie na rozpočtový rok 2017 vyjadril vážne znepokojenie a požiadal Komisiu, aby prijala opatrenia týkajúce sa niekoľkých prípadov zahŕňajúcich riziko neoprávneného použitia finančných prostriedkov EÚ v dôležitých oblastiach politiky, ako je poľnohospodárstvo a súdržnosť. Takéto prípady ohrozujú dôveru občanov v inštitúcie EÚ, majú negatívny vplyv na vykonávanie politík, a majú teda zásadný hospodársky, sociálny a environmentálny dosah na každodenný život občanov.

Považuje Komisia – na základe svojich skúseností a už vykonaných kontrol na mieste a auditov – prípady zneužitia finančných prostriedkov EÚ (najmä v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, Kohézneho fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka) v členských štátoch, ktoré sa týkajú zavedených systémov, ako aj úradníkov/funkcionárov na vysokej úrovni, za systémové nedostatky alebo len za jednotlivé prípady neoprávneného použitia?

Aké opatrenia vykonala alebo plánuje prijať Komisia s cieľom chrániť finančné záujmy EÚ a odstrániť dôsledky alebo potenciálne riziko neoprávneného použitia finančných prostriedkov EÚ, ktoré sa týka takýchto systémov a úradníkov na vysokej úrovni?

Aké opatrenia plánuje Komisia prijať na zvýšenie transparentnosti, pokiaľ ide o konečných príjemcov finančných prostriedkov EÚ v prípadoch, do ktorých sú zapojené štruktúry vlastníctva, ako sú napríklad akciové spoločnosti?

Aké opatrenia by – v prípade zavedenia obmedzenia krytia s cieľom umožniť malým farmám alebo mikropodnikom a malým podnikom lepší prístup k finančným prostriedkom EÚ – zabránili umelému rozdeleniu veľkých fariem/podnikov na menšie podniky s rovnakým vlastníkom len preto, aby sa predišlo obmedzeniu krytia?

Ako plánuje Komisia vyriešiť prípady, ktoré boli nedávno oznámené v médiách, a ako plánuje predísť podobným prípadom v budúcnosti?

Plánuje Komisia na základe článku 61 nariadenia 2018/1046 o rozpočtových pravidlách prijať nejaké opatrenia s cieľom preskúmať možné situácie konfliktu záujmov v členských štátoch a podniknúť príslušné kroky?

Predložené: 05/12/2019

Termín na zodpovedanie: 06/03/2020

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 10. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia