Deputātu jautājumi
PDF 47kWORD 10k
2019. gada 6. decembris
O-000043/2019/rev.6
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 136. pants
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
 Temats: Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 15. sanāksme (COP15), kas notiks 2020. gadā Kuņminā (Ķīna)

Mēs piedzīvojam bioloģiskās daudzveidības samazināšanos nepieredzētā ātrumā, un arvien pieaug iespējamība, ka lielākā daļa mērķu, kas nosprausti stratēģiskajā bioloģiskās daudzveidības plānā 2011.–2020. gadam, atkal netiks sasniegti. Tāpēc Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 15. sanāksmei (COP15), kas notiks 2020. gada oktobrī Kuņminā (Ķīna), būs ārkārtīgi svarīga globāla nozīme, jo ir sagaidāms, ka tiks atjaunināts konvencijas stratēģiskais plāns un pieņemts bioloģiskās daudzveidības satvars laikposmam pēc 2020. gada.

Kādus pasākumus Padome plāno veikt, lai palielinātu centienus sasniegt stratēģiskā bioloģiskās daudzveidības plāna 2011.–2020. gadam mērķus, tostarp Aiči bioloģiskās daudzveidības mērķus?

Vai Padome plāno ierosināt laikposmam pēc 2020. gada paredzētā satvara efektīvāku īstenošanas mehānismu, lai apturētu turpmāku bioloģiskās daudzveidības samazināšanos?

Vai Padome aktīvi sekmēs to, lai tiktu izveidoti jauni finansēšanas instrumenti bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu saglabāšanas jomā un bioloģiskās daudzveidības finansēšanas iekšējās un ārējās uzraudzības mehānisms, kura mērķis ir uzlabot pārredzamību, pārskatatbildību un efektivitāti?

Vai Padome ierosinās stingrākus pārskatatbildības instrumentus, jo īpaši attiecībā uz valstu bioloģiskās daudzveidības stratēģijām un rīcības plāniem, lai uzlabotu pārvaldību un veicinātu laikposmam pēc 2020. gada paredzēto mērķu izstrādi, pārskatīšanu un īstenošanu un 2050. gada redzējuma par bioloģisko daudzveidību sasniegšanu?

Iesniegšanas datums: 06/12/2019

Termiņš: 07/03/2020

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 10. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika