Parlamentsfrågor
PDF 43kWORD 10k
6 december 2019
O-000043/2019/rev.6
Fråga för muntligt besvarande O-000043/2019/rev.6
till rådet
Artikel 136 i arbetsordningen
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 Angående: COP15 för konventionen om biologisk mångfald i Kunming, Kina 2020

Vi bevittnar just nu en förlust av biologisk mångfald i en omfattning som är större än någonsin, och det verkar alltmer sannolikt att majoriteten av målen i den strategiska planen för biologisk mångfald 2011–2020 inte kommer att uppnås heller denna gång. Den femtonde konferensen för parterna (COP15) till konventionen om biologisk mångfald, som hålls i Kunming i Kina i oktober 2020, kommer därför att ha avgörande global betydelse, eftersom det förväntas att konventionens strategiska plan kommer att uppdateras och en global ram för biologisk mångfald efter 2020 att antas.

Vilka åtgärder ämnar rådet vidta för att öka insatserna för att uppnå målen i den strategiska planen för biologisk mångfald för 2011–2020, inbegripet Aichimålen för biologisk mångfald?

Har rådet för avsikt att föreslå en mer kraftfull genomförandemekanism för ramen för perioden efter 2020 för att förhindra ytterligare förlust av biologisk mångfald?

Kommer rådet att aktivt stödja inrättandet av nya finansieringsinstrument för biologisk mångfald och bevarande av ekosystem samt en intern och extern spårningsmekanism för finansiering av biologisk mångfald i syfte att förbättra öppenheten, ansvarsskyldigheten och ändamålsenligheten?

Kommer rådet att föreslå stärkta verktyg för ansvarighet, särskilt för de nationella strategierna och handlingsplanerna för biologisk mångfald, för att förbättra styrningen och underlätta utveckling, översyn och genomförande av målen för perioden efter 2020 och uppnåendet av visionen för biologisk mångfald för 2050?

Ingiven: 06/12/2019

Sista svarsdag: 07/03/2020

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 10 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy