Парламентарен въпрос - O-000044/2019Парламентарен въпрос
O-000044/2019

COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – запланувано провеждане в Кунмин, Китай, през 2020 г.

6.12.2019

Въпрос с искане за устен отговор  O-000044/2019
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Свидетели сме на намаляване на биоразнообразието с безпрецедентни темпове и все по-вероятно е по-голямата част от целите, посочени в стратегическия план за периода 2011–2020 г., да не бъдат постигнати. Следователно 15-ото заседание на Конференцията на страните (COP15) по Конвенцията за биологичното разнообразие, което ще се проведе в Кунмин, Китай, през октомври 2020 г., ще бъде от решаващо значение, тъй като се очаква, че стратегическият план на Конвенцията ще бъде актуализиран и ще бъде приета рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г.

Внесен: 06/12/2019

Краен срок: 07/03/2020

Последно осъвременяване: 10 ноември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност