Парламентарни въпроси
PDF 49kWORD 10k
6 декември 2019 г.
O-000044/2019/rev.5
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 Относно: COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – запланувано провеждане в Кунмин, Китай, през 2020 г.

Свидетели сме на намаляване на биоразнообразието с безпрецедентни темпове и все по-вероятно е по-голямата част от целите, посочени в стратегическия план за периода 2011–2020 г., да не бъдат постигнати. Следователно 15-ото заседание на Конференцията на страните (COP15) по Конвенцията за биологичното разнообразие, което ще се проведе в Кунмин, Китай, през октомври 2020 г., ще бъде от решаващо значение, тъй като се очаква, че стратегическият план на Конвенцията ще бъде актуализиран и ще бъде приета рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г.

Какви действия смята да предприеме Комисията, за да увеличи усилията за постигане на целите от стратегическия план за периода 2011–2020 г., включително целите за биологичното разнообразие от Аичи?

Възнамерява ли Комисията да предложи по-силен механизъм за изпълнение във връзка с рамката за периода след 2020 г., за да предотврати по-нататъшната загуба на биоразнообразие?

Ще предложи ли Комисията по-силни инструменти за отчетност, по-конкретно във връзка с националните стратегии и планове за действие в областта на биологичното разнообразие, за да се подобри управлението и да се улеснят разработването, преразглеждането и изпълнението на целите за периода след 2020 г. и постигането на визията за 2050 г. за биоразнообразието?

Внесен: 06/12/2019

Краен срок: 07/03/2020

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 10 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност