Парламентарни въпроси
PDF 49kWORD 10k
9 декември 2019 г.
O-000045/2019
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 Относно: Инициатива на ЕС за опрашителите

Целта на инициативата на ЕС за опрашителите е да търси решение на намаляването на броя на опрашителите и да допринесе за усилията за опазването им в световен мащаб. Инициативата обаче не успява да се справи в достатъчна степен с основните причини за намаляването на броя на опрашителите.

Известно ни е, че новата Комисия ще подготви стратегия за биологичното разнообразие за периода след 2020 г. По какъв начин ще гарантира тя съгласуваността и съвместимостта между инициативата на ЕС за опрашителите, стратегията за биологичното разнообразие и мерките за периода след 2020 г., следващата многогодишна финансова рамка и новата обща селскостопанска политика (ОСП)? Подкрепя ли тя включването на нов индекс за опрашителите в ОСП?

По какъв начин ще подобри прилагането на Регламента относно продуктите за растителна защита и на Директивата за устойчива употреба на пестициди, ще стимулира иновациите във връзка с алтернативните методи и ще ги интегрира в ОСП? По какъв начин възнамерява тя да подпомага разработването на нискорискови, включително биологични, пестициди, които са безвредни за опрашителите?

Възнамерява ли тя да приложи принципа на предохранителните мерки, като предложи законодателство, което забранява производството, продажбата и употребата на всички неоникотиноидни пестициди на територията на целия Съюз, при това без дерогации?

По какъв начин възнамерява тя да осъществява проверките на законосъобразността на извънредните дерогации, които позволяват използването на забранени пестициди, и какви са планираните последващи мерки?

Професионалните потребители на пестициди са задължени да водят точна отчетност при употребата на пестициди в съответствие с член 67 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Предвижда ли Комисията да изисква от държавите членки да предоставят достъп до тези данни в публичното пространство?

Кога ще публикува тя своя просрочен доклад относно проследимостта на употребата на пестицидите?

Внесен: 09/12/2019

Краен срок: 10/03/2020

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност