Parlamendi esitatud küsimused
PDF 42kWORD 10k
9. detsember 2019
O-000045/2019
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
 Teema: Tolmeldajaid käsitlev ELi algatus

Tolmeldajaid käsitleva ELi algatuse eesmärk on tegeleda tolmeldajate arvukuse vähenemise probleemiga ja anda panus ülemaailmsetesse kaitsealastesse jõupingutustesse. Algatuses ei pöörata siiski piisavalt tähelepanu tolmeldajate arvukuse vähenemise peamistele algpõhjustele.

Oleme aru saanud, et komisjoni uus koosseis valmistab ette bioloogilise mitmekesisuse strateegia 2020. aasta järgseks perioodiks. Kuidas kavatseb ta tagada tolmeldajaid käsitleva ELi algatuse, bioloogilise mitmekesisuse strateegia ja 2020. aasta järgsete meetmete, järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ning uue ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) sidususe ja kooskõla? Kas ta toetab uue tolmeldajate indeksi lisamist ÜPPsse?

Kuidas kavatseb ta parandada taimekaitsevahendite määruse ja pestitsiidide säästvat kasutamist käsitleva direktiivi rakendamist ning edendada alternatiivsete meetodite alast innovatsiooni ja lõimida need ÜPPsse? Kuidas kavatseb ta toetada madala riskiastmega, tolmeldajatele ohutute, sealhulgas orgaaniliste pestitsiidide arendamist?

Kas ta kavatseb kohaldada ettevaatuspõhimõtet ja esitada ettepaneku võtta vastu õigusakt, millega keelatakse kõigi neonikotinoide sisaldavate pestitsiidide tootmine, müük ja kasutamine kogu liidus ilma eranditeta?

Kuidas kavatseb ta uurida keelatud pestitsiidide kasutamise lubamise erakorraliste erandite õiguspärasust ning milliseid järelmeetmeid on kavas võtta?

Professionaalsed pestitsiidikasutajad on kohustatud säilitama täpseid andmeid pestitsiidide kasutamise kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklile 67. Kas komisjon kavatseb liikmesriikidelt nõuda, et nad teeksid need andmed avalikkusele kättesaadavaks?

Millal avaldab ta hilinenud aruande pestitsiidide kasutamise jälgitavuse kohta?

Esitatud: 09/12/2019

Tähtaeg: 10/03/2020

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 13. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika