Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 42kWORD 10k
9. joulukuuta 2019
O-000045/2019
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
 Aihe: Pölyttäjiä koskeva EU:n aloite

EU:n pölyttäjiä koskevalla aloitteella pyritään puuttumaan pölyttäjien vähenemiseen ja edistämään maailmanlaajuisia suojelutoimia. Aloitteessa ei kuitenkaan puututa riittävästi pölyttäjien vähenemisen perimmäisiin syihin.

Käsitämme, että uusi komissio aikoo laatia luonnon monimuotoisuutta koskevan strategian vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Miten se aikoo varmistaa, että pölyttäjiä koskeva EU:n aloite, biologista monimuotoisuutta koskeva strategia ja vuoden 2020 jälkeiset toimenpiteet, seuraava monivuotinen rahoituskehys ja uusi yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) ovat keskenään johdonmukaisia ja yhteensopivia? Tukeeko komissio pölyttäjiä koskevan indeksin sisällyttämistä yhteiseen maatalouspolitiikkaan?

Millä tavoin komissio aikoo parantaa kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen ja torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin täytäntöönpanoa ja kannustaa vaihtoehtoisia menetelmiä koskevaan innovointiin ja sisällyttää ne YMP:hen? Millä tavoin se aikoo tukea pölyttäjille vaarattomien vähäriskisten, myös orgaanisten, torjunta-aineiden kehittämistä?

Aikooko komissio soveltaa ennalta varautumisen periaatetta ehdottamalla lainsäädäntöä, jolla kiellettäisiin kaikkien neonikotinoidia sisältävien torjunta-aineiden valmistus, myynti ja käyttö koko unionissa ilman poikkeuksia?

Millä tavoin komissio aikoo tarkastaa kiellettyjen torjunta-aineiden käytön mahdollistavien, hätätilaan perustuvien poikkeusten laillisuuden, ja millaisia seurantatoimia on suunnitteilla?

Asetukseen (EY) N:o 1107/2009 sisältyvässä 67 artiklassa velvoitetaan kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjät pitämään täsmällisesti kirjaa kasvinsuojeluaineistaan. Aikooko komissio edellyttää jäsenvaltioilta näiden tietojen asettamista yleisesti saataville?

Milloin komissio julkistaa jo pitkään odotetun selvityksensä torjunta-aineiden käytön jäljitettävyydestä?

Jätetty: 09/12/2019

Määräaika: 10/03/2020

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 13. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö