Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 42kWORD 10k
9 Nollaig 2019
O-000045/2019
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 136
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
thar ceann an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 Ábhar: Tionscnamh AE um pailneoirí

Tá sé mar aidhm le tionscnamh AE um pailneoirí aghaidh a thabhairt ar an titim ar líon na bpailneoirí agus rannchuidiú le hiarrachtaí caomhantais domhanda. Ach ní éiríonn maith go leor leis an tionscnamh aghaidh a thabhairt ar na príomh-bhunchúiseanna leis an titim ar líon na bpailneoirí.

Tuigtear dúinn go n-ullmhóidh an Coimisiún nua straitéis bhithéagsúlachta don tréimhse i ndiaidh 2020. Cén chaoi a n-áiritheoidh sé go mbeidh comhsheasmhacht agus comhoiriúnacht idir tionscnamh AE um pailneoirí, an straitéis bhithéagsúlachta agus bearta don tréimhse i ndiaidh 2020, an chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile agus an comhbheartas talmhaíochta nua (CBT)? An bhfuil sé i bhfabhar innéacs nua pailneoirí a chur sa CBT?

Cén chaoi a gcuirfidh sé feabhas ar chur chun feidhme an Rialacháin maidir le Táirgí Cosanta Plandaí agus na Treorach maidir le hÚsáid Inbhuanaithe Lotnaidicídí, cén chaoi a spreagfaidh sé nuálaíocht ó thaobh modhanna malartacha de agus cén chaoi gcomhtháthóidh sé iad sin isteach sa CBT? Cén chaoi a bhfuil sé beartaithe aige tacú le forbairt na lotnaidicídí íseal-riosca, lena n-áirítear lotnaidicídí orgánacha, nach mbíonn díobhálach do phailneoirí?

An bhfuil sé i gceist aige an prionsabal réamhchúraim a chur i bhfeidhm trí reachtaíocht a mholadh lena gcuirfí toirmeasc ar tháirgeadh, ar dhíol agus ar úsáid lotnaidicídí neoinicitíonóideach-bhunaithe ar fud an Aontais, gan aon mhaolú?

Cén chaoi a bhfuil sé i gceist aige scrúdú a dhéanamh ar dhlíthiúlacht maolaithe éigeandála lena gceadaítear úsáid lotnaidicídí a bhfuil toirmeasc orthu, agus cé na bearta leantacha atá beartaithe?

Tá sé de cheangal ar úsáideoirí gairmiúla lotnaidicídí taifead cruinn a choinneáil maidir lena n-úsáid lotnaidicídí faoi Airteagal 67 de Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009. An bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún a chur de cheangal ar na Ballstáit na sonraí sin a chur ar fáil san fhearann poiblí?

Cén uair a fhoilseoidh sé a thuarascáil atá thar téarma maidir le hinrianaitheacht úsáid na lotnaidicídí?

Curtha síos: 09/12/2019

Spriocdháta i gcomhair freagra: 10/03/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 13 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais